สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
มคอ.5 ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2566
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230101 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (Juristic Act and Contract Law)
230204 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)
230205 กฎหมายอาญาภาคความผิด (Criminal Law : Specific Offenses)
230206 เอกเทศสัญญา 1 (Specific Contracts I)
230207 กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน (Loan, Deposit, and Security Transactions Law)
230208 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย (Constitution of Courts of Justice and the Thai Judicial System)
230271 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางนิติศาสตร์ (Communicative English for Legal Purposes)
230300 ตราสารเปลี่ยนมือ (Negotiable Instruments)
230301 เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contracts II)
230304 กฎหมายว่าด้วยมรดก (Succession Law)
230308 กฎหมายลักษณะพยาน (Evidence Law)
230309 กฎหมายด้วยประกันภัย (Law Of Insurance)
230330 กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
230350 กฎหมายพลังงาน (Energy Laws)
230372 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางนิติศาสตร์ (Communicative English for Legal Research Presentation)
230400 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ (Bankruptcy and Reconstruction Law)
230401 กฎหมายแรงงาน (Labour Law)
230404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
230405 ปัหลักวิชาชีพนักกฎหมาย (Legal Profession)
230406 ประวัติศาสตร์กฎหมาย (Thai Legal History)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Itellectual Property Law)
230420 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)
230423 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (International Environmental Law)
230425 กฎหมายทะเลและกิจการทางทะเล (Law of the Sea and Ocean Affairs)
230427 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economic Law)
230432 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (Administrative Procedural Law)
230435 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น (Administrative Law on Local Administration)
230440 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนฯ (Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile and Family Court)
230460 กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล (Telecommunication Law and Digital Economy)
230475 วิชาว่าความและศาลจำลอง (Advocacy and Moot Court)
230477 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 (English for Lawyers II)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to law)
230482 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special Topics on Civil and Business Law)
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)
230102 กฎหมายมหาชนเบื่องต้น (Introduction to Public Law)
230200 กฎหมายลักษณะหนี้ (Obligations Law)
230201 ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (Wrongful, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)
230202 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ (Property Law)
230203 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (Criminal Law : General Principles)
230302 กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท (Partnerships and Company Law)
230303 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (Family Law)
230305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Law)
230307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law )
230309 กฎหมายว่าด้วยประกันภัย (Law of Insurance)
230371 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการทางนิติศาสตร์ (Communicative English for Academic Analysis related to Law)
230402 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law)
230403 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law)
230407 นิติปรัชญา (Legal Philosophy)
230408 วิจัยทางกฎหมาย (Legal Research)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Itellectual Property Law)
230415 กฎหมายอุตสาหกรรม (Industrial Law)
230422 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ (International Organization Law)
230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Administrative court and Procedure)
230436 นิติวิธีในกฎหมายมหาชน (Legal methods on Public Law)
230451 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right Law)
230452 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม (Law of Preservation of Natural Resources, Environment,Art and Culture)
230460 กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล (Telecommunication Law and Digital Econimy)
230461 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law)
230471 กฎหมายพาณิชย์นาวี (Maritime and Transportation Law)
230475 วิชาว่าความและศาลจำลอง (Advocacy and Moot Court)
230476 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ๑ (English for Lawyers I)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)
230481 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายอาญา (Special topic on Criminal Law)
230482 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special topic on Civil and Business Law)
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230101 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (Juristic Act and Contract Law)
230204 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)
230205 กฎหมายอาญาภาคความผิด (Criminal Law : Specific Offenses)
230206 เอกเทศสัญญา 1 (Specific Contracts I)
230207 กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน (Loan, Deposit, and Security Transactions Law)
230208 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย (Constitution of Courts of Justice and the Thai Judicial System)
230271 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางนิติศาสตร์ (Communicative English for Legal Purposes)
230300 ตราสารเปลี่ยนมือ (Negotiable Instruments)
230301 เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contracts II)
230304 กฎหมายว่าด้วยมรดก (Succession Law)
230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (Civil Procedure Law )
230308 กฎหมายลักษณะพยาน (Evidence Law)
230330 กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
230350 กฎหมายพลังงาน (Energy Laws)
230352 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและผังเมือง (Urban Development and Urban Planning Law)
230372 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางนิติศาสตร์ (Communicative English for Legal Research Presentation)
230400 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ (Bankruptcy and Reconstruction Law)
230401 กฎหมายแรงงาน (Labour Law)
230404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
230405 ปัหลักวิชาชีพนักกฎหมาย (Legal Profession)
230406 ประวัติศาสตร์กฎหมาย (Thai Legal History)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law)
230413 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law)
230420 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)
230423 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (International Environmental Law)
230425 กฎหมายทะเลและกิจการทางทะเล (Law of the Sea and Ocean Affairs)
230432 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (Administrative Procedural Law)
230440 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนฯ (Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile and Family Court)
230460 กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล (Telecommunication Law and Digital Economy)
230461 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law)
230475 วิชาว่าความและศาลจำลอง (Advocacy and Moot Court)
230477 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 (English for Lawyers II)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to law)
230482 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special Topics on Civil and Business Law)
230486 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special topic on Civil and Business Law)
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)
230102 กฎหมายมหาชนเบื่องต้น (Introduction to Public Law)
230200 กฎหมายลักษณะหนี้ (Obligations Law)
230201 ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (Wrongful, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)
230202 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ (Property Law)
230203 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (Criminal Law : General Principles)
230302 กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท (Partnerships and Company Law)
230303 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (Family Law)
230305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Civil Procedure Law I)
230307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law )
230309 กฎหมายว่าด้วยประกันภัย (Law of Insurance)
230371 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการทางนิติศาสตร์ (Communicative English for Academic Analysis related to Law)
230402 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law)
230403 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law)
230407 นิติปรัชญา (Legal Philosophy)
230408 วิจัยทางกฎหมาย (Legal Research)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Itellectual Property Law)
230415 กฎหมายอุตสาหกรรม (Industrial Law)
230422 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ (International Organization Law)
230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Administrative court and Procedure)
230446 ปัญหาพิเศษทางกฏหมายอาญา (Special topic on Criminal Law)
230451 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right Law)
230452 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม (Law of Preservation of Natural Resources, Environment,Art and Culture)
230460 กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล (Telecommunication Law and Digital Econimy)
230471 กฎหมายพาณิชย์นาวี (Maritime and Transportation Law)
230475 วิชาว่าความและศาลจำลอง (Advocacy and Moot Court)
230476 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ๑ (English for Lawyers I)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)
230481 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายอาญา (Special topic on Criminal Law)
230482 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special topic on Civil and Business Law)
230486 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special topic on Civil and Business Law)
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230101 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (Juristic Acts and Contract)
230206 เอกเทศสัญญา ๑ (Specific Contracts 1)
230207 กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน (Loan, Deposit, and Security Transactions Law)
230271 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางนิติศาสตร์ (Communicative English for Legal Purposes)
230300 ตราสารเปลี่ยนมือ (Negotiable Instrument)
230301 เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contract II)
230304 กฎหมายว่าด้วยมรดก (Succession Law)
230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ (Civil Procedure Law II)
230308 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence)
230330 กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
230400 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ (Bankruptcy Law)
230404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
230405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (Legal Profession)
230406 ประวัติศาสตร์กฎหมาย (Legal History)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law)
230422 กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization Law)
230425 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล (International Law of the Sea)
230446 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายอาญา (Special Topic On Criminal Law)
230460 กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล (Telecommunication Law and Digital Economy)
230461 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law)
230475 ว่าความและศาลจาลอง (Advocacy and Moot Court)
230477 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย ๒ (English for Lawyers II)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)
230486 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special topic on Civil and Business Law)
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)
230102 กฎหมายมหาชนเบื่องต้น (Introduction to Public Law)
230200 กฎหมายลักษณะหนี้ (Obligations Law)
230201 ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (Wrongful, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)
230202 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ (Property Law)
230203 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (Criminal Law : General Principles)
230302 กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท
230303 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (Family Law)
230305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Civil Procedure Law I)
230307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law )
230309 กฎหมายว่าด้วยประกันภัย (Law of Insurance)
230402 กฎหมายระหว่างประเทศคดีเมือง
230403 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law)
230407 นิติปรัชญา (Legal Philosophy)
230408 วิจัยทางกฎหมาย (Legal Research)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Itellectual Property Law)
230415 กฎหมายอุตสาหกรรม (Industrial Law)
230422 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ (International Organization Law)
230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Administrative court and Procedure)
230440 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (Law on Juvenile Delinquency and Procedureof the juvenile and Family Court)
230446 ปัญหาพิเศษทางกฏหมายอาญา (Special topic on Criminal Law)
230451 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right Law)
230452 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม (Law of Preservation of Natural Resources, Environment,Art and Culture)
230460 กฎหมายโทรคมนาคม
230471 กฎหมายพาณิชย์นาวี (Maritime Law)
230475 วิชาว่าความและศาลจำลอง (Advocacy and Moot)
230476 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ๑ (English for Lawyers I)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)
230486 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special topic on civil and Business Law)
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230101 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (Juristic Acts and Contract)
230205 กฎหมายอาญาภาคความผิด (Criminal Law : Specific Offenses)
230206 เอกเทศสัญญา ๑ (Specific Contracts 1)
230207 กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน (Loan, Deposit, and Security Transactions Law)
230208 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย (Constitution of Court of Justice and Judicial System)
230300 ตราสารเปลี่ยนมือ
230301 เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contract II)
230304 กฎหมายว่าด้วยมรดก (Succession)
230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ (Civil Procedure Law II)
230308 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence)
230330 กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
230400 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ (Bankruptcy Law)
230401 กฎหมายแรงงาน (Labour Law)
230404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
230405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (Legal Profession)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law)
230413 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law)
230425 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล (International Law of the Sea)
230446 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายอาญา (Special Topic On Criminal Law)
230460 กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล (Telecommunication Law and Digital Economy)
230461 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law)
230475 ว่าความและศาลจาลอง (Advocacy and Moot Court)
230477 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย ๒ (English for Lawyers II)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)
230486 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special topic on Civil and Business Law)
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)
230102 กฎหมายมหาชนเบื่องต้น (Introduction to Public Law)
230200 กฎหมายลักษณะหนี้ (Obligations Law)
230201 ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (Wrongful, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)
230202 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ (Property Law)
230203 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (Criminal Law : General Principles)
230302 กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท
230303 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (Family Law)
230305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Civil Procedure Law I)
230307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law )
230309 กฎหมายว่าด้วยประกันภัย (Law of Insurance)
230402 กฎหมายระหว่างประเทศคดีเมือง
230403 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law)
230407 นิติปรัชญา (Legal Philosophy)
230408 วิจัยทางกฎหมาย (Legal Research)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Itellectual Property Law)
230415 กฎหมายอุตสาหกรรม (Industrial Law)
230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Administrative court and Procedure)
230446 ปัญหาพิเศษทางกฏหมายอาญา (Special topic on Criminal Law)
230451 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right Law)
230452 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม (Law of Preservation of Natural Resources, Environment,Art and Culture)
230460 กฎหมายโทรคมนาคม
230471 กฎหมายพาณิชย์นาวี (Maritime Law)
230476 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ๑ (English for Lawyers I)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)
230486 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special topic on civil and Business Law)
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230101 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (Juristic Acts and Contract)
230205 กฎหมายอาญาภาคความผิด (Criminal Law : Specific Offenses)
230206 เอกเทศสัญญา ๑ (Specific Contracts 1)
230207 กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน (Loan, Deposit, and Security Transactions Law)
230208 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย (Constitution of Court of Justice and Judicial System)
230300 ตราสารเปลี่ยนมือ
230301 เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contract II)
230304 กฎหมายว่าด้วยมรดก (Succession)
230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ (Civil Procedure Law II)
230308 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence)
230330 กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
230400 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ (Bankruptcy Law)
230401 กฎหมายแรงงาน (Labour Law)
230404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
230405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (Legal Profession)
230406 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (Thai Legal History)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law)
230425 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล (International Law of the Sea)
230446 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายอาญา (Special Topic On Criminal Law)
230451 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right Law)
230461 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law)
230475 ว่าความและศาลจาลอง (Advocacy and Moot Court)
230477 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย ๒ (English for Lawyers II)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)
230486 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special topic on Civil and Business Law)
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)
230102 กฎหมายมหาชนเบื่องต้น (Introduction to Public Law)
230200 กฎหมายลักษณะหนี้ (Obligations Law)
230201 ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (Wrongful, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)
230202 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ (Property Law)
230203 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (Criminal Law : General Principles)
230302 กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท
230303 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (Family Law)
230305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Civil Procedure Law I)
230307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law )
230309 กฎหมายว่าด้วยประกันภัย (Law of Insurance)
230402 กฎหมายระหว่างประเทศคดีเมือง
230403 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law)
230407 นิติปรัชญา (Legal Philosophy)
230408 วิจัยทางกฎหมาย (Legal Research)
230415 กฎหมายอุตสาหกรรม (Industrial Law)
230422 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Administrative court and Procedure)
230446 ปัญหาพิเศษทางกฏหมายอาญา (Special topic on Criminal Law)
230451 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right Law)
230452 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม (Law of Preservation of Natural Resources, Environment,Art and Culture)
230460 กฎหมายโทรคมนาคม
230471 กฎหมายพาณิชย์นาวี (Maritime Law)
230476 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ๑ (English for Lawyers I)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230101 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (Juristic Acts and Contract)
230204 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)
230205 กฎหมายอาญาภาคความผิด (Criminal Law : Specific Offenses)
230206 เอกเทศสัญญา ๑ (Specific Contracts 1)
230207 กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน (Loan, Deposit, and Security Transactions Law)
230208 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย (Constitution of Court of Justice and Judicial System)
230300 ตราสารเปลี่ยนมือ
230301 เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contract II)
230304 กฎหมายว่าด้วยมรดก (Succession)
230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ (Civil Procedure Law II)
230308 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence)
230330 กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
230400 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ (Bankruptcy Law)
230401 กฎหมายแรงงาน (Labour Law)
230404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
230405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (Legal Profession)
230406 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (Thai Legal History)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law)
230423 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (International Environmental Law)
230425 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล (International Law of the Sea)
230444 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
230446 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายอาญา (Special Topic On Criminal Law)
230451 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right Law)
230461 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law)
230475 ว่าความและศาลจาลอง (Advocacy and Moot Court)
230477 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย ๒ (English for Lawyers II)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)
230486 ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Special topic on Civil and Business Law)
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
230100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)
230102 กฎหมายมหาชนเบื่องต้น (Introduction to Public Law)
230200 กฎหมายลักษณะหนี้ (Obligations Law)
230201 ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (Wrongful, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)
230202 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ (Property Law)
230203 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (Criminal Law : General Principles)
230302 กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท
230303 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (Family Law)
230305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Civil Procedure Law I)
230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (Civil Procedure Law II)
230307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law )
230402 กฎหมายระหว่างประเทศคดีเมือง
230403 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law)
230407 นิติปรัชญา (Legal Philosophy)
230408 วิจัยทางกฎหมาย (Legal Research)
230410 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law)
230415 กฎหมายอุตสาหกรรม (Industrial Law)
230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Administrative court and Procedure)
230440 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว (Law of Juvenile Delinquency and Procedure of the Court)
230446 ปัญหาพิเศษทางกฏหมายอาญา (Special topic on Criminal Law)
230451 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right Law)
230452 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม (Law of Preservation of Natural Resources, Environment,Art and Culture)
230460 กฎหมายโทรคมนาคม
230471 กฎหมายพาณิชย์นาวี (Maritime Law)
230476 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ๑ (English for Lawyers I)
230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)