สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
โครงสร้างคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร