สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
ปรัชญา (Philosophy)
แหล่งเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านกฎหมาย เสริมสร้างคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย
ปณิธาน (Aspiration)
สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ทางวิชาการ มีทักษะและคุณธรรมทางวิชาชีพ รวบรวมองค์ความรู้และผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่สังคมที่ปราศจากอวิชชา

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะนิติศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตนักกฎหมายของภาคเหนือตามมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น