สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
งานนโยบายและแผนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางชุติมา กิจสงสาร
รก.หัวหน้างานนโยบายและแผน
หน่วยนโยบายและแผน
นางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา, หน่วยวิจัย
นางสาวจิรวดี ตรีกิ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประชาสัมพันธ์
นายสถาพร มะศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางวรวรรณ กาละภักดี
นักวิชาการศึกษา
หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ