สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
2. มีจิตสำนึกในการรับใช้สังคม
3. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและทักษะกระบวนการทางด้านนิติศาสตร์อย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ
4. มีความเข้มแข็งทางวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้
5. เป็นบัณฑิตที่สามารถศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และมีความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น