สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
งานบริการการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางวิภา อินทรสุข
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หน่วยวิชาการ, หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน
นางอภิญญา ชุณหะทิพากร
นักวิชาการศึกษา
หน่วยวิชาการ
หน่วยบริการวิชาการ
นางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริการวิชาการ
นางวรวรรณ กาละภักดี
นักวิชาการศึกษา
หน่วยบริการวิชาการ
นายสถาพร มะศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยบริการสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์
FACEBOOK งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร