สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
แบบฟอร์มงานบุคคล งานธุรการ
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองภาษาไทย
แบบใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
แบบแสดงเจตนาผู้รับประโยชน์ กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
แบบฟอร์มสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
แบบฟอร์มสมัครงาน
แบบฟอร์มสวัสดิการ
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถ
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
แบบกรอกข้อมูลประวัติ
ขอแจ้งการซ่อมบำรุง-เข้าพื้นที่
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม(กองอาคารสถานที่)
แบบฟอร์มงานการเงินและพัสดุ
บันทึกขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน
ใบรับรองการจ่ายเงินส่วนราชการ
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง
แบบฟอร์มใบยืมเงิน
แบบฟอร์มใบคืนเงินยืม
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ เบิกจากเงินคณะนิติศาสตร์
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
แบบฟอร์มใบรับรองสิทธิ์รักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบลงเวลาปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบเบิกค่าล่วงเวลา
แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อ-จ้าง(ขั้นตอนที่ 1-3)
แบบฟอร์มใบนำครุภัณฑ์ออกภายนอก
ใบยืมครุภัณฑ์-ภานในหน่วยงาน
ใบยืมครุภัณฑ์-ระหว่างหน่วยงาน
แบบฟอร์มขออนุญาตเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์/คืนครุภัณฑ์
แบบฟอร์ม check list การซื้อจ้าง-5,000 บาท ขึ้นไป สำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
แบบฟอร์ม check list การซื้อจ้าง-ไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ