สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
โครงสร้างการบริหารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงสร้างการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร