สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law

ค่านิยม (Core Value)

มีคุณธรรมจริยธรรม

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

มีความเชี่ยวชาญการทำวิจัยหรือการบริการวิชาการทางกฎหมายกับปัญหาสังคม

อัตลักษณ์นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งนักกฎหมาย”