สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
บุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์
นางษมาภรณ์ อินชำนาญ
Samaporn Inchamnan
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
Tel : 0-5596-1754
e-mail : samapornm@nu.ac.th
นางวิภา อินทรสุข
Wipa Intarasuk
หัวหน้างานบริการการศึกษา
Tel : 0-5596-1738
e-mail : wipai@nu.ac.th
นางณาตยา ทองอรุณศรี
Nattaya Thongaroonsri
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
Tel : 0-5596-1758
e-mail : nattayab@nu.ac.th
นางจิรวดี ตรีกิ่ง
Jirawadee Treeking
หัวหน้างานธุรการ
Tel : 0-5596-1739
e-mail : jirawadeet@nu.ac.th
นางชุติมา กิจสงสาร
Chutima Kitsongsarn
รก.หน.งานนโยบายและแผน
Tel : 0-5596-1744
e-mail : chutimaj@nu.ac.th
นายทศพล จูมั่น
Tosapon Jumon
รก.หน.งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Tel : 0-5596-1734
e-mail : tosaponj@nu.ac.th
นางอภิญญา ชุณหะทิพากร
Apinya Chunhathipakorn
นักวิชาการศึกษา
Tel : 0-5596-1737
e-mail : apinyach@nu.ac.th
นางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย
Nareejuti Srisangchay
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 0-5596-1700
e-mail : nareejutis@nu.ac.th
นางกมลทิพย์ อยู่เย็น
Kamonthip Yuyen
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel : 0-5596-1757
e-mail : kamontipc@nu.ac.th
นายสถาพร มะศักดิ์
Sathaphon Masak
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel : 0-5596-1742
e-mail : satapornm@nu.ac.th
นางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง
Potika Pothong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 0-5596-1745
e-mail : potikap@nu.ac.th
นางสาวสุขขมาภรณ์ ปลื้มวงศ์
Sukamaporn Plamwong
นักวิชาการพัสดุ
Tel : 0-5596-1759
e-mail : sukamapornp@nu.ac.th
นางวรวรรณ กาละภักดี
Worrawan Kalapukdee
นักวิชาการศึกษา
Tel : 0-5596-1733
e-mail : worrawann@nu.ac.th
นายอภิชาติ ชนะดวงดี
Apichart Chanadoungdee
พนักงานขับรถ
Tel : 0-5596-1739
e-mail : apichartc@nu.ac.th