สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
อาจารย์พิเศษ
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2556 ถึง 1/2556
ชื่อ - นามสกุล :  กอบสิริ เอี่ยมสุรีย์ (นางสาว)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต
B.S. in Accounting
M.B.A (Management and Marketing)
ตำแหน่ง :  นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมาย
สังกัด :  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2557 ถึง 2561
ชื่อ - นามสกุล :  กิตติ แก้วทับทิม (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
-
ตำแหน่ง :  อธิบดีอัยการ ภาค 6
สังกัด :  สำนักงานอัยการ ภาค 6
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2548 ถึง 2/2553
ชื่อ - นามสกุล :  กิตติศักดิ์ ปรกติ (ผศ.ดร.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Magister juris ม.บอนน์ ประเทศเยอรมนี
Dip de Droit Compare ม.สตร๊าสบวร์ก ประเทศฝรั่งเศส
Doctor Juris ม.บอนน์ ประเทศเยอรมนี
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2564 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  คมกฤษ มณีชัย (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) สมัยที่ 62
ตำแหน่ง :  กรรมการสภาทนายความภาค 6
สังกัด :  สภาทนายความภาค 6
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2557 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  ครรชิตพล มีผดุง (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ตำแหน่ง :  กรรมการสภาทนายความภาค 6
สังกัด :  สภาทนายความภาค 6
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2547 ถึง 1/2548
ชื่อ - นามสกุล :  จรัญ ภักดีธนากุล (ศ.พิเศษ)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
B.A. (CANTAB) : of Grey's Inn, Barrister at Law
ตำแหน่ง :  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สังกัด :  ศาลรัฐธรรมนูญ
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2563 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  จริมจิต พันธ์ทวี (นางสาว)
วุฒิการศึกษา : 
LL.B. (Second Class Honours First Division), University of Bristol, United Kingdom ด้วยทุนรัฐบำลไทย (ทุนไทยพัฒน์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖)
LL.M. (Merit), University College London, United Kingdom ด้วยทุนรัฐบำลไทย (ทุนไทยพัฒน์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖)
เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๖๔
ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่ง
สังกัด :  ศาลแพ่ง
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2548 ถึง 1/2548
ชื่อ - นามสกุล :  ฉัตรชัย หนูทวี (พ.ต.ต.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :  ตุลาการศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่
สังกัด :  ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2548 ถึง 2/2552
ชื่อ - นามสกุล :  ชัชวาล ศรสุราษฎร์ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Visiting Scholar คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา
ตำแหน่ง :  ทนายความและกรรมการบริหาร
สังกัด :  บริษัท ซีเอสบีซี ลอว์ออฟฟิส จำกัด
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2550 ถึง 1/2557
ชื่อ - นามสกุล :  ชาติชาย อัครวิบูลย์
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
สังกัด :  ศาลฎีกา
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2556 ถึง 2560
ชื่อ - นามสกุล :  เชาวฤทธิ์ ฉายะกูล (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
-
ตำแหน่ง :  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
สังกัด :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2559 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  ญาติพิชัย กลิ่นเจริญ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนีบัตรกฏหมายปกครอง สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำแหน่ง :  อดีต กรรมการมรรยาททนายความ
สังกัด :  -
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2548 ถึง 2560
ชื่อ - นามสกุล :  ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล (ดร.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนีบัตรการศึกษาชั้นสูง (ประวัติศาสตร์นิติศาสตร์ของประเทศยุโรป) มหาวิทยาลัยโรแบรต์ ชูมาน แห่งเมืองสตราสบรูกส์ ประเทศฝรั่งเศส, Diplome d'Etudes Approfondies (D.E.A.)
นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์กฏหมายและสถาบัน) มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์แห่งเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2547 ถึง 1/2548
ชื่อ - นามสกุล :  ณรงค์ ใจหาญ (รศ.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
Master of Law (Kent University) ประเทศประเทศสหราชอาณาจักร
ตำแหน่ง :  คณบดีคณะนิติศาสตร์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2555 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต (นาง)
วุฒิการศึกษา : 
Bachelor of Law University of Bristol, UK
Master of Law (European Legal Studies) Universsity of Bristol, UK
ตำแหน่ง :  Senior Officer ASEAN Secretariat
สังกัด :  สำนักเลขาธิการอาเซียน
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2551 ถึง 3/2551
ชื่อ - นามสกุล :  เดชวิบุล พนาเศรษฐเนตร (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Law University of Illinois College of Law
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
สังกัด :  ศาลจังหวัดนนทบุรี
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2561 ถึง 2/2565
ชื่อ - นามสกุล :  ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
ตำแหน่ง :  ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 3
สังกัด :  ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2557 ถึง 2558
ชื่อ - นามสกุล :  เทอดชัย ธนะพงศ์พร
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Law. International Maritime Law, IMLI
ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก
สังกัด :  ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2555 ถึง 2560
ชื่อ - นามสกุล :  ธีรทัย เจริญวงศ์ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่ง :  เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 9
สังกัด :  ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2548 ถึง 1/2551
ชื่อ - นามสกุล :  นนท์ ทันตพงษ์ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ปริญญากฏหมายเปรียบเทียบ (Master of Law) Temple University และ Dickinson School of Law
Certificate of Environmental Laws in Japan, School of Law, Kyushu University, Japan
ตำแหน่ง :  เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สังกัด :  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2553 ถึง 2/2557
ชื่อ - นามสกุล :  นพรัตน์ นาคประเสริฐ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ตำแหน่ง :  อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายศาลสูงเขต 3
สังกัด :  สำนักงานอัยการสูงสุด
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2555 ถึง 2/2557
ชื่อ - นามสกุล :  นิรันดร์ วุฒิวัฒน์ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
-
ตำแหน่ง :  อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา
สังกัด :  สำนักงานอัยการ ภาค 6
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2557 ถึง 2561
ชื่อ - นามสกุล :  นุศรา กลิ่นกระจาย
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง :  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
สังกัด :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2549 ถึง 2/2550
ชื่อ - นามสกุล :  ประวัณยา บุนนาค (นาง)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
Master of Law (Comparative Law) Indiana University at Bloning, USA
Master of Law. Iowa University, School of Law USA
Certificate of Basic Lawyers Course, Naval Justice School, USA
ตำแหน่ง :  รองเลขานุการศาลอุทธรณ์
สังกัด :  ศาลอุทธรณ์
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2553 ถึง 2/2555
ชื่อ - นามสกุล :  ประเสริฐ จรัญรัตนศรี (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Law. (I.P.Law) Franklin Pierce Law Center, USA
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ตำแหน่ง :  อัยการผู้เชี่ยวชาญ
สังกัด :  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2551 ถึง 3/2551
ชื่อ - นามสกุล :  ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ (รศ.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2553 ถึง 2/2553
ชื่อ - นามสกุล :  พงศกร จันทรศัพท์ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ความยุติธรรมทางอาญา) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง :  อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก
สังกัด :  สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก สำนักงานอัยการสูงสุด
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2548 ถึง 3/2553
ชื่อ - นามสกุล :  พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Law. University of Pennsylvania
Master of Law. Harvard Law School
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
เนติบัณฑิตแห่งรัฐนิวยอร์ค
ตำแหน่ง :  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ)
สังกัด :  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2548 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา-สายสุนทร (รศ.ดร.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.E.A. de droit international, Doctorat de I'Universite Robert Schuman de Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  เพียงพนอ บุญกล่ำ (นางสาว)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Law. Columbia University, School of Law.
ตำแหน่ง :  กรรมการบริหาร
สังกัด :  บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2549 ถึง 1/2552
ชื่อ - นามสกุล :  ไพโรจน์ วายุภาพ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ตำแหน่ง :  ประธานศาลฏีกา
สังกัด :  ศาลฏีกา
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2565 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  รวินท์ ลีละพัฒนะ (ผศ.)
วุฒิการศึกษา : 
Doctor of Philosophy, University of Bristol, United Kingdom
Master of Laws (Public Law), University of Bristol, United Kingdom
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
สังกัด :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2547 ถึง 2/2550
ชื่อ - นามสกุล :  วรวิทย์ กังศศิเทียม (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมายมหาชน)
ตำแหน่ง :  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
สังกัด :  ศาลปกครองสูงสุด
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2560 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย (ดร.)
วุฒิการศึกษา : 
Ph.D. The University of Hong Kong
LL.M. (International Trade and Commercial Law) Durham University
LL.M. (Intellectual Property and Information Technology Law) National University of Singapore
LL.M. with Honors (International Comparative Law) Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :  พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สังกัด :  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2551 ถึง 2/2551
ชื่อ - นามสกุล :  วันวิสาข์ สิรันทวิเนติ (นางสาว)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
สังกัด :  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2548 ถึง 3/2550
ชื่อ - นามสกุล :  วสวัสดิ์ ชูเชิด (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Law , Bond University , Australia
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ตำแหน่ง :  นิติกร ว.6 กรมสรรพกร
สังกัด :  สำนักกฎหมาย กรมสรรพกร
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2550 ถึง 2558
ชื่อ - นามสกุล :  วาสนา หงษ์เจริญ (นาง)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
สังกัด :  ศาลฏีกา
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2548 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม (ศ. ดร.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฏหมายแรงงาน มหาวิทยาลัยปารีส 2
ปริญญาเอกทางกกฏหมายแรงงาน มหาวิทยาลัยปารีส 2
ตำแหน่ง :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2558 ถึง 2561
ชื่อ - นามสกุล :  วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ(ดร.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตยไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา
B.S.Sc. with honours สาขา Public policy (เกียรตินิยมอันดับ 2) The University of Waikato (New Zealand) (ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์)
M.S.Sc. สาขา Public policy (เกียรตินิยมอันดับ 1) The University of Waikato (New Zealand) (ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์)
Ph.D. สาขา Economics The University of Sydney, Australia (ทุนกองทุนพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย)
ตำแหน่ง :  รองอธิบดีกรมสรรพากร
สังกัด :  กรมสรรพากร
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2556 ถึง 2559
ชื่อ - นามสกุล :  วิพล เทียนเสริมทรัพย์ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นบท. (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ตำแหน่ง :  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สังกัด :  สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2566 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  วิรัตน์ วิศิษฏ์วงศกร (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
Certificate in Judicial Workshop on U.S. Bankruptcy Law [Boston University School of Law, USA]
Training Program in U.S. Bankruptcy Law [Fordham Law School, USA]
U.S. Solutions to Bankruptcy Problems [University of Illinois College of Law, USA]
ตำแหน่ง :  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง
สังกัด :  ศาลล้มละลายกลาง
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2547 ถึง 2561
ชื่อ - นามสกุล :  สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ (ผศ.ดร.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.E.A. De Droit Prive / Universite Robert Schuman, Strasbourg, France.
Doctorat de l' Universite Robert Schuman Mention Tres Honorable avec Eloge Special duJury, Droit Prive, Strasbourg, France.
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2553 ถึง 2559
ชื่อ - นามสกุล :  สมชาย เทพรักษ์ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่ง :  ที่ปรึกษาไกล่เกลี่ย
สังกัด :  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 3/2560 ถึง 2562
ชื่อ - นามสกุล :  สมบัติ พฤฒิพงศภัค (ดร.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M. In European Business Law University of Aix-Marseille 3
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
สังกัด :  ศาลแพ่ง
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2556 ถึง 1/2556
ชื่อ - นามสกุล :  สมพงษ์ วนาภา (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
M.B.A. (Finance) Michigan State University
นบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สังกัด :  -
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2548 ถึง 2/2553
ชื่อ - นามสกุล :  สมยศ เชื้อไทย (รศ.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) (ธรรมศาสตร์)
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน ม.บอนน์ ประเทศเยอรมนี
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2547 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  สหธน รัตนไพจิตร (ศ.ดร.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma in English Legal Studies ,University of Bristol
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
Master of Law. in Commercial Law (University of Bristol) ประเทศสหราชอาณาจักร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ม ธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2557 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  สัตยา อรุณธารี (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) (ธรรมศาสตร์)
นบท.
นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  อดีตรองอัยการสูงสุด
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2563 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  เสฏฐศิริ เธียรพิรากุล (ดร.)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย Durham สหราชอาณาจักร (LL.M.)
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย Durham สหราชอาณาจักร (LL.B.)
เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๖๔
ตำแหน่ง :  อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สังกัด :  สำนักงานอัยการสูงสุด
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2556 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  สาโรจน์ จันทรศิริ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง :  กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6
สังกัด :  สภาทนายความภาค 6
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2548 ถึง 1/2548
ชื่อ - นามสกุล :  สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม
ตำแหน่ง :  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
สังกัด :  ศาลอาญา กรุงเทพใต้
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 3/2548 ถึง 3/2549
ชื่อ - นามสกุล :  สุนทร เอี่ยมสอาด (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง :  กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6
สังกัด :  สำนักงานสุนทร เอี่ยมสอาดทนายความ จ.พิษณุโลก
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 1/2548 ถึง 3/2550
ชื่อ - นามสกุล :  สุเมธ รอยกุลเจริญ (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง :  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
สังกัด :  ศาลปกครองสูงสุด
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2553 ถึง 1/2558
ชื่อ - นามสกุล :  หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
Doctor luris (Doktor Der Rechtswissenschaften)
ตำแหน่ง :  อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด
สังกัด :  ศาลปกครองสูงสุด
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2556 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  อดุลย์ ญาณกิตติ์กูร(นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นบ.(จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 2)
นม.(จุฬาฯ กฎหมายธุรกิจ)
นบท.
ตำแหน่ง :  พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง
สังกัด :  ศาลล้มละลายกลาง
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2553 ถึง 2/2555
ชื่อ - นามสกุล :  อมร แสงไชย (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นบ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นบท.
ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
สังกัด :  ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ระยะเวลาในการสอน :  ภาคเรียนที่ 2/2566 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล :  อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล (นาย)
วุฒิการศึกษา : 
นม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นบ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นบท.
ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษา และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6
สังกัด :  ศาลยุติธรรมประจำภาค 6