สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายทศพล จูมั่น
รก.หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยกิจการนิสิต, หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางวรวรรณ กาละภักดี
นักวิชาการศึกษา
หน่วยกองทุนกู้ยืม, หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวภัณฑิรา พันสนิท
ประธานสโมสรนิสิต
นายภาณุวัฒน์ วันโทน
รองประธานสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์
นางสาวช่อลดา สายหยุด
เลขานุการ
นางสาวสุวรรณา ทองยะ
เหรัญญิก
นางสาว ธิดา เกตนอก
หัวหน้าฝ่ายพิธีกร
นางสาวชนนิภา อินหาดกรวด
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
นางสาวปิยภรณ์ จุลวรรณ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวศุภนัฐ จอคำสิงห์
หัวหน้าฝ่ายสาราณียกร
นางสาวสุนิสา กรัดบาล
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
นางสาวหัสสุวรรณ์ เกษศรี
หัวหน้าฝ่ายวิจิตรศิลป์
นายชัชวาล อัศวีนานนท์
หัวหน้าฝ่ายประเมินผล
นายชิษณุพงศ์ วิเชียร
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
นายพันศักดิ์ ณ สงขลา
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายภาคิณ เชื้อหมอ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายศุภกฤต บุญคร
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารสนเทศ