สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์
Assoc.Prof. Dr.Boonyarat Chokebandanchai
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1764
e-mail : boonyaratch@nu.ac.th
Assoc.Prof.Jiraprapa Maglin
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1765
e-mail : jiraprapam@nu.ac.th
Asst.Prof. Nartvadi Phakkong
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1751
e-mail : nartvadip@nu.ac.th
Asst.Prof. Harirak Lopattananon
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1750
e-mail : harirakl@nu.ac.th
Poollarp kunta
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1715
e-mail : poollarpk@nu.ac.th
Asst.Prof.Jintana Phanomchaichayawat
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1710
e-mail : jintanapo@nu.ac.th
Asst.Prof.Janyarak Suvapan
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1701
e-mail : janyaraks@nu.ac.th
Asst.Prof. Dr.Chattaporn Harabut
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1743
e-mail : chattapornh@nu.ac.th
Dr.Kedsaraporn Panngam
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1746
e-mail : kedsarapornp@nu.ac.th
Asst.Prof. Dr.Narumol Sektheera
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1753
e-mail : narumols@nu.ac.th
Dr.Chatubhoom Bhoomiboonchoo
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1781
e-mail : chatubhoomb@nu.ac.th
Asst.Prof. Dr.Yodpol Thepsitthar
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1711
e-mail : yodpolt@nu.ac.th
Asst.Prof. Dr.Chakri Adunnirat
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1727
e-mail : chakria@nu.ac.th
Asst.Prof. Jukkrit Sathapanasiri
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1708
e-mail : jukkrits@nu.ac.th
Dr.Methaya Sirichit
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1755
e-mail : methayas@nu.ac.th
Asst.Prof. Kitiwaraya Rattanamanee
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1729
e-mail : kitiwarayar@nu.ac.th
Asst.Prof.Janunya Pathaichant
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1747
e-mail : janunyap@nu.ac.th
NitiBhat Homla-or
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1761
e-mail : nitibhath@nu.ac.th
Asst.Prof.Suttinee Yusawat
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1720
e-mail : suttineey@nu.ac.th
Pannavit Tapaneeyakorn
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1726
e-mail : pannavitt@nu.ac.th
Asst.Prof.Pongkan Kongsee
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1782
e-mail : pongkank@nu.ac.th
Dr.Ashijya Otwong
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1769
e-mail : ashijyao@nu.ac.th
Dr.Suchanun Hunsa-Udom
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1748
e-mail : suchanunh@nu.ac.th
Dr.Methinee Suwannakit
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1735
e-mail : methinees@nu.ac.th
Dr.Phakanadh Sutthent
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1741
e-mail : phakanadhs@nu.ac.th
Kannaphak Tantasith
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1783
e-mail : kannaphakt@nu.ac.th
Wilasinee Maijaroensri
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1784
e-mail : wilasineem@nu.ac.th