ข้อมูลประวัติ : Profile
อาจารย์วิลาสินี หมายเจริญศรี
Wilasinee Maijaroensri
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1784
e-mail : wilasineem@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- (กำลังศึกษาต่อ) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้ช่วยอาจารย์และผู้ช่วยวิจัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักศึกษาฝึกงาน ในแผนกการเมือง (Political Section) สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 14 มีนาคม - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง “การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ค.ศ. 2013 ของประเทศไทย: ปัญหาและลู่ทาง” (วิทยานิพนธ์ดีมาก)
- ผู้ช่วยวิจัย ศ. ดร. ชุมพร ปัจจุสานนท์ และ ผศ. ดร. ศารทูล สันติวาสะ “โครงการการศึกษากระบวนการขจัดข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982” สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2557
- ผู้ช่วยวิจัย ศ. ดร. ชุมพร ปัจจุสานนท์ และ ผศ. ดร. ศารทูล สันติวาสะ “โครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 ของประเทศไทย” สนับสนุนโดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560
- ผู้ช่วยวิจัย ศ. ดร. ชุมพร ปัจจุสานนท์ และ ผศ. ดร. ศารทูล สันติวาสะ “โครงการศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2562
- ผู้ช่วยวิจัย ศ. ดร. ชุมพร ปัจจุสานนท์ และ ผศ. ดร. ศารทูล สันติวาสะ “โครงการศึกษาการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉา และตะกอนจากเรือ ค.ศ. 2004” สนับสนุนโดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม (อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์)
ผลงานแปล
- ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล จัดทำหนังสือ ASEAN Product Liability and Consumer Product Safety Law (ฉบับภาษาอังกฤษ) และกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน (ฉบับภาษาไทย) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559
- ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล จัดทำหนังสือแปล Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business 2013 (แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558
ประชุม/อบรม/สัมมนา
- วุฒิบัตร “การวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง” จาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรม ณ วันที่ 15 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561
- ประกาศนียบัตร Micro MBA Chula “เปิดมุมมองธุรกิจ คิดอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 58 จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรม ณ วันที่ 21 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
- สมาชิกผู้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Competition Law in Mainland ASEAN: Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam” สนับสนุนโดยสำนักแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- สมาชิกผู้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “International investment Arbitration and Dispute Resolution in Southeast Asia” สนับสนุนโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, the Centre for Asian and Pacific Law at the University of Sydney และ the Sydney Southeast Asia Centre ณ โรงแรมสุโกศล วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- สมาชิกผู้จัดการเสวนา หัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย” สนับสนุนโดยสำนักแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558
- สมาชิกผู้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Product Safety and Product Liability Laws in ASEAN” สนับสนุนโดย ศูนย์กฎหมายอาเซียน, ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ University of Sydney Law School ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- สมาชิกผู้จัดการเสวนา หัวข้อ “พฤติกรรมที่เป็นข้อห้ามในทางการค้าตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศ อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรทราบ” สนับสนุนโดยสำนักแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558