ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพร หาระบุตร
Asst.Prof. Dr.Chattaporn Harabut
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1743
e-mail : chattapornh@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Doctor of Philosophy (PhD in Law), Western Sydney University, Australia.
- Master of Laws (Oil and Gas Law), University of Aberdeen, United Kingdom
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 13
- เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
- ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
สาขางานวิจัยที่มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
- กฎหมายพลังงาน
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายเอกชนและธุรกิจ
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
- ฉัตรพร หาระบุตร. (2564). แนวทางทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้า จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ระดับครัวเรือน. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 137-157. (TCI 1, ACI)
- Chattaporn Harabut. (2018). The Policy and Regulatory Framework for Smart Grid Development in Thailand. Naresuan University Law Journal 11(1 ), 75–97. (TCI 1, ACI)
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
- ฉัตรพร หาระบุตร. (2566). โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์" (นักวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานวิจัยแห่งชาติ.
- ฉัตรพร หาระบุตร. (2565). โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ” (หัวหน้าโครงการ). กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
- ฉัตรพร หาระบุตร. (2564). โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ระดับครัวเรือน” (หัวหน้าโครงการ). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- ฉัตรพร หาระบุตร. (2564). โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” (ที่ปรึกษาโครงการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
- ฉัตรพร หาระบุตร. (2564). โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ” (นักวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน .
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2547-ปัจจุบัน)
- รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดูแลงานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ) (2561 -2564)
- ผู้ช่วยวิจัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545-2546)
- Content - Development of Legal Company บริษัท จูริสเอเชียไทยแลนด์ จำกัด (2544)
- ทนายความ สำนักงานกฎหมายดีพีเซอร์เวย์แอนด์ลอว์ (2542-2543)
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- รายงานการศึกษาวิจัย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ (หัวหน้าโครงการ) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (2565)
- รายงานการศึกษาวิจัย แนวทางทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ระดับครัวเรือน (Legal Framework for the development of Solar PV rooftop in household level) (หัวหน้าโครงการวิจัย) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร (2564)
- บทความวิจัย เรื่อง “แนวทางทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ระดับครัวเรือน” ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 137-158 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
- รายงานการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ที่ปรึกษาโครงการวิจัย) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2564)
- รายงานการศึกษาวิจัย การจัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (นักวิจัย) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2564)
- รายงานการศึกษาวิจัยการจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กไร้สัญชาติและการจดทะเบียนการเกิดของเด็กไร้สัญชาติ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (นักวิจัย) โครงการวิจัยการวิเคราะห์สถานการณ์เด็กไร้สัญชาตในประเทศไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การ UNICEF ประเทศไทย (2562)
- บทความวิชาการ เรื่อง “The Policy and Regulatory Framework for Smart Grid development in Thailand” ปีที่ 11 เล่มที่ 1 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 75-98 (2561)
- The Role of Smart Renewable Energy Regulation for Sustainable Development: The Case of Solar Electricity in Thailand (The research in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy) (2018)
- Conference Proceeding “Legal and policy instruments to facilitate development for renewable energy” Italy: 5th International Youth Conference on Energy (IYCE), 2015
- Conference Proceeding “The Renewable Energy Target in Australia: the rationales, schemes, effects and costs” 16th Global Conference for Environmental Taxation, University of Technology, Austrlia, 2015
- Dissertation “Problems and Prospects concerning the challenges to OPEC under the WTO system to ensure energy security” (Dissertation is recognized by the readers in the upper second class Honours (Division II)) Master of Laws, University of Aberdeen (2002)
- บทความวิชาการ เรื่อง "สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเครื่องหมายการค้า: ปัญหาความขัดแย้งในการให้ความคุ้มครองสิทธิและแนวทางแก้ไข" วารสารรพี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (2548)
- วิทยานิพนธ์ แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในผลิตภัณฑ์ไวน์และสุรา ภายใต้กรอบการเจรจาการค้า WTO (Guideline of Thai Legal Framework for the Protection of Wines and Spirits in the WTO Negotiation) วิทยานิพนธ์ดีมาก นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
- รายงานการวิจัย Privatization of Express Transport Organization (III), (English, Thai) (2545) (ผู้ช่วยวิจัย)
งานบริการสังคมภายนอกที่สำคัญ
- คลินิกกฎหมายอุ้มผางเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ legal clinic for Stateless people in Umphang district, THAILAND (2553-2554)
- คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน Naresuan legal clinic for Stateless people, Faculty of Law, THAILAND (2560-2565)
รางวัลเกียรติภูมิ
- รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2564
- Runner Up in 3 Minutes Thesis Competition founded by the University of Queensland (2016)