ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาถวดี ฟักคง
Asst.Prof. Nartvadi Phakkong
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1721
e-mail : nartvadip@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- ลาศึกษาต่อ (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- นิติกร 3 ศาลอาญากรุงเทพใต้