ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา
Asst.Prof. Dr.Yodpol Thepsitthar
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1712
e-mail : yodpolt@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Docteur en droit public (mention tres honorable) Aix-Marseille Universite.
- นิติศาตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้ช่วยอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย
- พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกรประเทศไทย ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โครงการศึกษาวิจัยหลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรการชั่วคราวและการบังคับตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่ง : นักวิจัยหลัก เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบโครงการ, ผู้เชี่ยวงชาญด้านกฎหมาย เจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๑ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการเลือกตั้งกับการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เจ้าของโครงการ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการศึกษาจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เจ้าของโครงการ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โครงการการพัฒนาสิทธิด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ โครงการวิจัยเรื่อง การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาและอุปสรรคด้านกฎหมายตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เจ้าของโครงการ : สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
- พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการวางระบบคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- พ.ศ. ๒๕๔๙ โครงการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมเศรษฐกิจการเงิน เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทความนำเสนอ (proceeding) เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในชีวิตโดยการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๕๙ บทความวิชาการเรื่อง ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นขอประเทศฝรั่งเศสและความเชื่อมอมโยงกับวุฒิสภา วารสารนิติพัฒน์ คณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- พ.ศ. ๒๕๕๘ บทบริทัศน์หนังสือเรื่อง La participation du public à la vie municipale, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ หน้า ๑๔๗-๑๔๙
- พ.ศ. ๒๕๕๘ บทความวิชาการเรื่อง หลักประชาธิปไตยท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศส, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ หน้า ๑๒๓-๑๔๕
- พ.ศ. ๒๕๕๖ บทความนำเสนอ (proceeding) เรื่อง The draft of law on freedom of assembly: study in the case of people movement in Udonthani, Thailand on the protest of potassium mine. EUROSEAS 13th Lisbon Portugal 2013
ตำแหน่งหน้าที่อื่น
- พ.ศ. ๒๕๖๓- พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา