ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี อยู่สวัสดิ์
Suttinee Yusawat
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1719
e-mail : suttineey@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กฎหมายอาญา)
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- กองบรรณาธิการวารสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรมอาสาตามรอยพ่อ สานต่อความฝัน
- อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมวิชาการคณะนิติศาสตร์
- ทนายความประจำสำนักกฎหมายโกญจนาท เม.ย. 2548 - ธ.ค. 2550
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
- ผู้ร่วมวิจัย โครงการการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลกและตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของโครงการ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมและสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- บทความวิชาการเรื่อง กฎหมายอาญากับความงมงาย (Homicide and the Blind Beliefs) วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 5(4): 241-249, 2555
- บทความวิชาการเรื่อง การที่ผู้กระทาความผิดมึนเมาจนสำคัญผิดว่าผู้เสียหายให้ความยินยอม (The offender intoxicated himself and mistook that the injured person give him the consent) วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(2): 18-35, 2557
- บทความวิชาการ เรื่อง ปัญหาการตีความกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและอังกฤษ (Some Viewpoints from the Studies on Law of Animals Cruelty Prevention of Thailand and England) วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 8(2): 7-24, 2558
- บทความวิจัยเรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก (Law Reform for Aiding People in the Area of Phitsanulok Provincea) วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2559 95-118
- บทความวิชาการ เรื่อง สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 27: ศึกษาเฉพาะความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา (The Content of the 27Th Revision of Criminal Code: Study on Rape) วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 53-63
- ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2553 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาเรื่อง "กฎหมายอาญากับความงมงาย"