ข้อมูลประวัติ : Profile
อาจารย์กัณภัค ตัณฑสิทธิ์
Kannaphak Tantasith
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1783
e-mail : kannaphakt@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- (กำลังศึกษาต่อ) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้ช่วยอาจารย์และผู้ช่วยวิจัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานแปล
- ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล จัดทำหนังสือ ASEAN Product Liability and Consumer Product Safety Law (ฉบับภาษาอังกฤษ) และกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน (ฉบับภาษาไทย) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559
- ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล จัดทำหนังสือแปล Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business 2013 (แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง "การเสริมสร้างสันติภาพของสหประชาชาติในกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน"
- ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร ปัจจุสานนท์ “โครงการศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2562
- ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล “โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2561
- ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล “โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายแข่งขันทางการค้า/ป้องกันการผูกขาดทางการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560
- ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล ชุดโครงการความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทย “โครงการย่อยที่ 1.2 การประเมินความทับซ้อนของกฎระเบียบและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ของไทย: กรณีศึกษาการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558
- ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร ปัจจุสานนท์ “โครงการวิจัยเรื่องโครงการศึกษากระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982” สนับสนุนโดย กระทรวงการต่างประเทศ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2557
- นักวิจัยฝ่ายกฎหมาย “โครงการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลหน่วยตรวจด้านสินค้าเกษตรและอาหาร” สนับสนุนโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556
- ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล “โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเกี่ยวกับบทลงโทษและมาตรการลดหย่อนผ่อนโทษ (Leniency Program)” สนับสนุนโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556
- บทความเรื่อง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเข้ารับสภาพความเดือดร้อนเกินสมควรและความสัมพันธ์ระหว่าง มาตรา 1337 กับ มาตรา 420 – มาตรา 421” (เขียนร่วมกับ อ.ชวิน อุ่นภัทร) วารสารวันรพี 2552 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2552
ประชุม/อบรม/สัมมนา
- วุฒิบัตร “การวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง” จาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรม ณ วันที่ 15 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561
- ประกาศนียบัตร Micro MBA Chula “เปิดมุมมองธุรกิจ คิดอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 62 จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรม ณ วันที่ 15 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
- สมาชิกผู้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Competition Law in Mainland ASEAN: Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam” สนับสนุนโดยสำนักแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- สมาชิกผู้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “International investment Arbitration and Dispute Resolution in Southeast Asia” สนับสนุนโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, the Centre for Asian and Pacific Law at the University of Sydney และ the Sydney Southeast Asia Centre ณ โรงแรมสุโกศล วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- สมาชิกผู้จัดการเสวนา หัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย” สนับสนุนโดยสำนักแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558
- สมาชิกผู้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Product Safety and Product Liability Laws in ASEAN” สนับสนุนโดย ศูนย์กฎหมายอาเซียน, ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ University of Sydney Law School ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- สมาชิกผู้จัดการเสวนา หัวข้อ “พฤติกรรมที่เป็นข้อห้ามในทางการค้าตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศ อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรทราบ” สนับสนุนโดยสำนักแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- หัวหน้าคณะทำงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “AEC and Competition Law: Opportunities and Challenges” ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 11 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
งานบรรยายทางวิชาการ
- อาจารย์รับเชิญสอน หัวข้อ “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนจากระดับประเทศ-ระดับโลก” ในรายวิชา การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห์ (สค.479) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน