ข้อมูลประวัติ : Profile
ดร.อชิชญา อ๊อตวงษ์
Dr.Ashijya Otwong
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1769
e-mail : ashijyao@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Doctor of Juridical Science (S.J.D. in Environmental Law), Washington College of Law, American University, USA.
- Master of Laws (Environmental Law), University of Oregon, USA.
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
- ใบอนุญาตว่าความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, Washington College of Law, American University, USA.
- ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Mekong School Training Program) จัดโดย EarthRights International
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ทนายความด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 2554-2556
- นักเขียนและนักสื่อสารสาธารณะ ประจำโครงการวิจัยด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2553
งานบริการสังคมภายนอกที่สำคัญ
- วิทยากรร่วม เสวนาวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน: ประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย” 2559
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- Otwong, Ashijya, Impacts of Community Science to Environmental Monitoring and Enforcement: Case Studies of Mining Pollution in Thailand (2022) (Dissertation, American University).
- Otwong, Ashijya, Jongmeewasin, Somnuk & Phenrat, Tanapon, Legal Obstacles for the Circular Economy in Thailand: Illegal Dumping of Recyclable Hazardous Industrial Waste, 302 J. CLEANER PRODUCTION 126969 (2021).
- Phenrat, Tanapon & Otwong, Ashijya, Ten-Year Monitored Natural Recovery of Lead-Contaminated Mine Tailing in Klity Creek, Kanchanaburi Province, Thailand, 124 ENVTL. HEALTH PERSP. 1511 (2016).