ข้อมูลประวัติ : Profile
ดร.จตุภูมิ ภูมิบุญชู
Dr.Chatubhoom Bhoomiboonchoo
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1781
e-mail : chatubhoomb@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Doctor of Philosophy (Law) Phd มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- LLM. (Master of Laws) กฎหมายและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยอาเบอร์ดีน สก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ดีมาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ( ธันวาคม 2563 - มกราคม 2565)
- อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-2549
- ผู้ช่วยเลขาณุการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยแม่โขงศึกษา, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546-2547
- ผู้ช่วยวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร ปัจจุสานนท์ ในโครงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2544-2546
- ผู้ช่วยวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร ปัจจุสานนท์ ในโครงการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การบริหารเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 2544-2546
การอบรมพิเศษที่สำคัญ
- 14th Annual Training and Study Session for Asian Human Rights Defenders (14th ATSS), 2010
- 4th UN Advocacy Training and Study Session for Asian Human Rights Defenders (UNATS), 2011
- International course on Legal Pluralism at Indian Institute of Technology Bombay 2015
งานบริการสังคมภายนอกที่สำคัญ
- คณะทำงานยกร่างรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเสนอต่อสหประชาชาติ(ในส่วนภาคเอกชน) 1st Universal Periodical Review drafting group for Thailand’s Human right situation report (in part of NGO report) 2011
- ที่ปรึกษาคลีนิคกฎหมายอุ้มผางเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ Advisor of legal clinic for Stateless people in Umphang district, THAILAND 2010-2011
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- Problems and prospects concerning the reasonable and equitable utilization of water and the agreement on the cooperation for the sustainable development of the Mekong River Basin 1995 (2003) วิทยานิพนธ์ดีมาก นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมตามความตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของลุ่มแม่น้ำโขง ค.ศ. 1995
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องกฎหมายและการค้าประเวณีเสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Law & Prostitution in Thailand commissioned by National Economic and Social advisory council (2004)
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับความหมายของคนจากพม่าในประเทศไทย Problems and prospects concerning the definition of the migrant people from Myanmar in Thailand (2008)
- The Problems of Muang Fai water management customary law in present day Thailand [Presenter in 2nd Indigenous Knowledge Forum, 2014 University of Technology Sydney, NSW, AUSTRALIA]
- Neo liberalism and water management in Thailand: the impacts to Muang Fai water resource management customary law in Thailand [Presenter in International Conference of the Commission on Legal Pluralism in collaboration with the Indian Institute of Technology Bombay 14-16 December 2015 Mumbai, India]
- The Problems of Muang Fai water management customary law in present day Thailand (published in Natalie P. Stoianoff ‘Indigenous Knowledge Forum – Comparative Systems for Recognising and Protecting Indigenous Knowledge and Culture’ (2016) ดูรายละเอียดที่ < https://store.lexisnexis.com.au/product?product=indigenous-knowledge-forum&meta_F_and=9780409340662 >)
- The Recognition of Muang Fai water resource management customary law for the sustainable development of Thailand (PHD Thesis) (2019) วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง การรับรองกฎหมายจารีตประเพณีเกี่ยวกับการจัดการน้ำโดยเหมืองฝายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
- รายงานวิจัย โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะส้าหรับภาคบริการในพื้นที่เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก The Development of Smart Water Management Systems for Service Sector in Eastern Economic Corridor (EEC) (2020)
- รายงานวิจัยโครงการแผนงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงานประมาณด้าน ววน. เชิงพื้นที่ในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 2)( 2022)
- รายงานวิจัยโครงการย่อยที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี) ภายใต้โครงการแผนงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงานประมาณด้าน ววน. เชิงพื้นที่ในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 2)( 2022)
รางวัลเกียรติภูมิ
- รางวัลบุคคลากรดีเด่นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2562