ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เสกธีระ
Asst.Prof. Dr.Narumol Sektheera
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1753
e-mail : narumols@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง (บัณฑิตทางกฎหมายปกครอง)
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปี พ.ศ. 2545 นิติกร ศาลแพ่ง กรุงเทพใต้
- ปี พ.ศ. 2539 - 2544 พนักงานวิเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
- นฤมล เสกธีระ. (2566). การบังคับคดีในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และกฎหมายของประเทศเยอรมนี. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(1).93-118. (TCI 1, ACI)
- นฤมล เสกธีระ. (2562). การเยียวยาความเสียหายจากการใช้สารเบนซีนในโรงงานอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12(1), 67-89. (TCI 1, ACI)
- นฤมล เสกธีระ. (2558). ความมีประสิทธิภาพของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8(1), 46-62. (TCI 1, ACI) (TCI 1, ACI)
- นฤมล เสกธีระ. (2556). หลักการกำหนดให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6(1), 175-199. (TCI 1, ACI)
- นฤมล เสกธีระ. (2555). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองอุทยานแห่งชาติ.วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 14(1), 165-183.
รางวัล
- 2565 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สายวิชาการ