ข้อมูลประวัติ : Profile
อาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร
Pannavit Tapaneeyakorn
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1726
e-mail : pannavitt@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- LL.M. International Commercial Law Glasgow University, Scotland, United Kingdom.
- LL.M. Environmental Regulation and Sustainable Development (with Merit) Newcastle University, England, United Kingdom.
- เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 64
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ 1 ธันวามคม พ.ศ 2557 จนถึงปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- ส่ง Abstract เข้าร่วมสัมมนาวิชาการของ สถาบันกฎหมายทะเลของนอร์เวย์ Annual The Norwegian Centre for the Law of the Sea (NCLOS) Conference ซึ่งจะจัดในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
- ได้รับการคัดเลือกให้ไปนำเสนอบทความวิชาการในงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศยุโรป (the 2022 Annual Conference of the European Society of International Law (ESIL) ที่ Utrecht University, the Netherlands ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
- ปัณณวิชญ์ ตปนียากร ‘หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ’ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 29-46.