สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
มคอ.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร เอกสาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563