สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
ปรัชญาการศึกษา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปรัชญาการศึกษา

การศึกษาทำให้บุคคลมีความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้) มีความเข้มแข็งทางกายและใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกสาธารณะ ภูมิใจในชาติและโอบรับความหลากหลาย และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศและต่อโลก

 

คำนิยามของปรัชญาการศึกษาขอมหาวิทยาลัยนเรศวร มี 4 ข้อ ดังนี้

TLA 1: ทำให้บุคคลมีความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้)

TLA 2: มีคุณธรรมจริยธรรม

TLA 3: มีสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

TLA 4: ภูมิใจในชาติ

TLA: Teaching and Learning Activities
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยสหสาขา (Comprehensive University)ที่มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาค โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ “University for Entrepreneurial Society”