สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
หน่วยงานด้านการวิจัย
เวทีวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย"
Centers of Excellence
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เครือข่าย B
เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เครือข่าย C
เครือข่ายสหวิทยาการภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
ใบรับรองขอหนังสือรับรองความประพฤติ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยนเรศวร (อพ.สธ. – มน.)
เครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคเหนือตอนล่าง) เครือข่าย C - อพ.สธ.
Innovation Hubs
Talent Mobility