สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
งานธุรการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวจิรวดี ตรีกิ่ง
หัวหน้างานธุรการ
หน่วยสารบรรณ, หน่วยประชุม
นางษมาภรณ์ อินชำนาญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
หน่วยบุคคล, หน่วยประชุม
นายสถาพร มะศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยอาคารสถานที่
นายทศพล จูมั่น
นักวิชาการศึกษา
หน่วยอาคารสถานที่
นางสาวสุขขมาภรณ์ ปลื้มวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ, หน่วยอาคารสถานที่
นายอภิชาติ ชนะดวงดี
พนักงานขับรถ
หน่วยยานพาหนะ
งานบุคคล

ระเบียบการบริหารงานบุคคล

- ระเบียบฯ ว่าด้วย การลา พ.ศ.2555
- ข้อบังคับม.นเรศวร ว่าด้วย กรณีความผิดปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2556
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรต่างประเทศ
- กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556
- ระเบียบการลา
- ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ (Need assessment) เพื่อการพัฒนาบุคลากร
- งานทุน การศึกษา และฝึกอบรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง "มาตรฐานของจรรยาบรรณ ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา"
- คู่มือจรรยาบรรณ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง ประกาศ ชดใช้เงินกู้ของมหาวิทยาลัย

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน

ประกาศหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

- ประกาศ ก.พ.อ. หลัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2564
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2563
- คำชี้แจง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2563
- ข้อบังคับ ม.นเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2561
- ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย - ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน
- ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย - ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561
- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
- แจ้งเวียนสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
- แบบฟอร์ม-ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
- แบบฟอร์ม-ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ-ภาควิชา
- แบบฟอร์ม-ขอส่งผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- แบบฟอร์ม-เอกสารคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03)
- แบบฟอร์ม-ขอส่งผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
- รูปแบบการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ
- หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
- ตารางเปรียบเทียบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ  พ.ศ.2550 – 2556, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2563 (มีผลบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2563)
- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ.03 - เกณฑ์ปี 2560
- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ.03 - เกณฑ์ปี 2563