สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมไปสู่ความถูกต้อง ยุติธรรม มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านกฎหมาย เสริมสร้างคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย