สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law

ตราประจำคณะนิติศาสตร์

    มีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่าประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่น มีอักษรชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร" อยู่ภายใต้ป้ายชายธง และมีตราชูแสดงถึงความยุติธรรม อยู่ภายใต้วงรี โดยมีสีพื้นเป็นสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสีประจำ คณะนิติศาสตร์ ส่วนกรอบรอบวงรีมีสีประจำมหาวิทยาลัยคือ เทา-แสด

    สีเทา หมายถึง สีของสมอง แปลว่า ความคิดหรือปัญญา
    สีแสด หมายถึง สีของคุณธรรมและความกล้าหาญ

 

สีประจำคณะนิติศาสตร์

    สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

ดอกไม้ประจำคณะนิติศาสตร์

    ดอกจันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides Symington) ในวงศ์ Dipterocarpaceae เป็นไม้ยืนต้นโบราณที่ต้องอาศัยเวลาในการเจริญเติบโต แต่เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วจะเป็นไม้ยืนต้นที่มีความมั่นคง แข็งแรง ให้ดอกสีขาวนวลส่งกลิ่นหอมไปไกล เปรียบเสมือนกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ แล้วจะค่อยๆ เจริญเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรง ดั่งต้นจันทน์กระพ้อ และสีขาวนวลของดอกจันทน์กระพ้อ เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ที่นักกฎหมายทุกคนพึงมี