สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
ประกาศด้านการวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 1
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยสถาบัน
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลตีพิมพ์บทความ คณะนิติศาสตร์
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติการสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความ