สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
คณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กานต์ คงศรี
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
ดร.เมธินี สุวรรณกิจ
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
ดร.อชิชญา อ๊อตวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
ดร.สุชานัน หรรษอุดม
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์