สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
ความสำคัญของหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและทักษะกระบวนการทางด้านนิติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่นได้เป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรในประเทศ ภายใต้กรอบของคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย