สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กานต์ คงศรี
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการ
ดร.เมธินี สุวรรณกิจ
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จณัญญา ไผทฉันท์
กรรมการ
คุณษมาภรณ์ อินชำนาญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ