สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ งานบริการการศึกษา
นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้่าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการบริหารเงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการบริหารเงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับนิสิตกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้งประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงินและอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
แนวทางปฎิบัติในการเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี
แนวปฎิบัติในการลงทะเบียน การชำระเงินและอัตราค่าปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
ยกเลิกการขอเปิดรายวิชานอกแผนการศึกษา
เงื่อนไขการรับนิสิตย้ายคณะ/สาขาอื่น เข้าเรียนคณะนิติศาสตร์
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน ๒๕๕๕
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงินและคืนเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ประกาศ เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ประกาศ เรื่อง อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและวินัยนิสิต ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง กำหนดโทษกรณีทุจริตการสอบ ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง ความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง การลงโทษ กรณี ลักทรัพย์ ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง กรณีนิสิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง ห้ามนิสิตเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง ลงโทษนิสิตที่เสพสุรา ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง ห้ามผู้ขับขี่หรือซ้อนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ๒๕๕๖
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วินัยนิสิต ๒๕๕๙
ข้อบังคับว่าด้วยการสอบของนิสิต ๒๕๔๘
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกาาระดับปริญยาตรี ๒๕๕๙
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขปี ๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ งานบุคคลและงานธุรการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล (เว็ปไซต์งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักอธิการบดี)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตรจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตรจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐
สรุปประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตรจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศคณะกรรมการพิจาราณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตรจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย มาตราฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔
แนวปฏิบัติ การใช้รูปแบบการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ
แนวปฏิบัติ ในการขอใช้บริการยานพาหนะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบคำขอรับการพิจาราณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03)
ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการคณะนิติศาสตร์
แนวปฏิบัติการขอกำหนดตำแหน่งฯ
หลักเกณฑ์การรับทุนมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
หลักเกณฑ์การรับทุนมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ งานการเงินและพัสดุ
งานพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 เรื่อง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 เรื่อง กำหนดอัตราจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 เรื่อง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง(e-GP)
e-learning การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ(ว 1288)
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยบริการทางวิชาการ (ว 122)
แนวทางประกาศผู้ชนะกรณีไม่บันทึกรายการผ่านระบบ e-GP (ว 62)
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ(ว 179)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (ว 322)
แนวทางประกาศผู้ชนะกรณีไม่บันทึกรายการผ่านระบบ e-GP (ว 62)
ข้อหารือการพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน (ที่กค (กงจ) 0405 2027711 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561)
ซักซ้อมความเข้าใจการงดหรือลดค่าปรับให้กับคู่สัญญา (ว 52)
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กค 0410.3 - ว 43)
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ(ว 206) ล่าสุด
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ(ว 453) เดิม
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 1
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ(ว 85)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและวิธีการจัดซื้อพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมฯ(ว 78)
 
งานการเงินและบัญชี
ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติกองคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการปรระชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2555
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สรุปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบ จัดประชุม และการประชุมในประเทศ