สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
งานการเงินและพัสดุคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางณาตยา ทองอรุณศรี
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
หน่วยการเงิน
นางกมลทิพย์ อยู่เย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยบัญชี
นางชุติมา กิจสงสาร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หน่วยพัสดุ
นางสาวสุขขมาภรณ์ ปลื้มวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ
ขั้นตอน-หลักเกณฑ์งานพัสดุ
รายงานการประกาศผู้ชนะราคา การซื้อจ้างไม่เกิน 5,000 บาท(รายไตรมาส)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.61)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค. 62)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย. - มิ.ย. 62)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 62)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.62)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.63)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 (เดือนเม.ย.-มิ.ย. 63)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 (เดือนก.ค.-ก.ย.63)
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (เดือนต.ค.-ธ.ค.63)
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.64)
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 (เดือนเม.ย.-มิ.ย.64)
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (เดือนก.ค.-ก.ย.64)
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (เดือนต.ค.-ธ.ค. 64)
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (เดือนม.ค.-มี.ค. 65)
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 (เดือนเม.ย.-มิ.ย. 65)
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 (เดือนก.ค.-ก.ย. 65)
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 (เดือนต.ค.-ธ.ค. 65)
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 (เดือนม.ค.-มี.ค. 66)