สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law

  วันที่ 10 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 “สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การสรงน้ำพระพุทธชินราชจำลอง และรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์สำคัญด้านคดีบุคคลที่ต้องรู้และแม่นยำ โฟกัสพิษณุโลกศึกษา การปรับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลต่อภารกิจของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ณ ห้องปราบไตรจักร 53 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร


  05 ม.ค. 2566
  05 ม.ค. 2566
  05 ม.ค. 2566
  05 ม.ค. 2566
  08 พ.ย. 2565
  08 พ.ย. 2565
  31 ส.ค. 2565
  22 ก.พ. 2567
  29 ส.ค. 2565
  16 ส.ค. 2565
  8 ก.ค. 2565
  19 ต.ค. 2564
  หนังสือ German Legal System and Laws
  ผู้แต่ง Nigel Foster , Satish Sule
  ISBN 9780199233434
  หนังสือ The Idea of Labour Law
  ผู้แต่ง Edited by Guy Davidov , Edited by Brian Langille
  ISBN 9780199669455
  หนังสือ Private Law : Key Encounters with Public Law
  ผู้แต่ง Edited by Kit Barker , Edited by Darryn Jensen
  ISBN 9781107039117
  หนังสือ Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches RESEARCH DESIGN
  ผู้แต่ง John W. Creswell, J. David Creswell
  ISBN 9781506386768
  หนังสือ คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  ISBN 9786162697258
  หนังสือ ถาม-ตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
  ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
  ISBN 9786162697197
  หนังสือ ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
  ISBN 9786162697555
  หนังสือ เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ
  ผู้แต่ง ดร.สุรัชดา รีคี
  ISBN 9786162697524