สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนกฎหมายสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านการจัดการความรู้ในการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้รับองค์ความรู้และนำไปปรับปรุงการทำงานหรือต่อยอดองค์ความรู้ อีกทั้ง เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย ในหัวข้อ “งานวิจัยทางกฎหมายและสังคมเพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร และนิสิตคณะนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงเทคนิคการทำงานวิจัยทางกฎหมายและสังคม เพื่อแก้ปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วันที่ 10 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 “สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การสรงน้ำพระพุทธชินราชจำลอง และรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


  05 ม.ค. 2566
  05 ม.ค. 2566
  05 ม.ค. 2566
  05 ม.ค. 2566
  08 พ.ย. 2565
  08 พ.ย. 2565
  31 ส.ค. 2565
  22 เม.ย. 2567
  22 ก.พ. 2567
  29 ส.ค. 2565
  16 ส.ค. 2565
  8 ก.ค. 2565
  19 ต.ค. 2564
  หนังสือ German Legal System and Laws
  ผู้แต่ง Nigel Foster , Satish Sule
  ISBN 9780199233434
  หนังสือ The Idea of Labour Law
  ผู้แต่ง Edited by Guy Davidov , Edited by Brian Langille
  ISBN 9780199669455
  หนังสือ Private Law : Key Encounters with Public Law
  ผู้แต่ง Edited by Kit Barker , Edited by Darryn Jensen
  ISBN 9781107039117
  หนังสือ Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches RESEARCH DESIGN
  ผู้แต่ง John W. Creswell, J. David Creswell
  ISBN 9781506386768
  หนังสือ คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  ISBN 9786162697258
  หนังสือ ถาม-ตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
  ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
  ISBN 9786162697197
  หนังสือ ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
  ISBN 9786162697555
  หนังสือ เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ
  ผู้แต่ง ดร.สุรัชดา รีคี
  ISBN 9786162697524