สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
KM คณะนิติศาสตร์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนกฎหมายสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านการจัดการความรู้ในการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้รับองค์ความรู้และนำไปปรับปรุงการทำงานหรือต่อยอดองค์ความรู้ อีกทั้ง เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ในหัวข้อ “การวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านการจัดการความรู้ในการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้รับองค์ความรู้และนำไปปรับปรุงการทำงานหรือต่อยอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในรูปแบบออนไลน์ Microsoft Teams

วันที่ 26 เมษายน 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย ในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิคการทำงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยให้เกิดงานวิจัยเชิงบรูณาการกับศาสตร์อื่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

กิจกรรมสรุปสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปกครองจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อสะท้อนปัญหาของผู้ที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ไร้รัฐไร้สัญชาติ และประสบปัญหาในการเข้าถึงสิทธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม คุ้มครอง และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบสถานการณ์ปัญหาด้านสถานะบุคคลและสิทธิของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

การจัดบรรยายเสริมในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้ โครงการบรรยายเสริมหลักสูตรเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 บรรยายในรายวิชา รายวิชา 230408 วิจัยทางกฎหมาย, รายวิชา 230402 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, รายวิชา 230100 กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป, รายวิชา 230307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

หัวข้อ “การปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ (ค่าจ้างที่ปรึกษา)” วิทยากร ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์” วิทยากร ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

หัวข้อ “การแสวงหาแหล่งทุนวิจัยและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร