สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
ผลงานบุคลากร
บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

บุคลากรดีเด่นของคณะนิติศาสตร์ สายวิชาการ

ประจำปี 2566

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

ประจำปี 2561

บุคลากรดีเด่นของคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

ประจำปี 2566

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564