สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
ชมรมวิชาการและภาษาอังกฤษ
กิจกรรมติวการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ภาคเรียนที่ 1/2562
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม LAW CAMP ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนและแนะนำแนวทางการเรียนในสาขาวิชากฎหมายให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2561
ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศในระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบคัดเลือก) จำนวน 2 ทีม จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
การแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลจำลอง โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (CIPIT Court Young Ambassador Award 2017)
โครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” (NU Project Award 2017) : โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเอกชน ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก”