สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
กิจกรรมสโมสรนิสิต
โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 : วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และอบรมสั่งสอนให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการพิธีไหว้ครูและมอบประมวล ประจำปีการศึกษา 2562 : วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และอบรมสั่งสอนให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
โครงการพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2562 : วัตถุประสงค์เพื่อรับขวัญนิสิตใหม่ และเป็นการฝึกฝนให้นิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่นิติ ประจำปีการศึกษา 2562 : วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักเพื่อน รุ่นพี่ และคณาจารย์ ผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกทักษะต่างๆ และมีการส่งเสริมให้นิสิตรุ่นพี่ช่วยเหลือดูแลนิสิตรุ่นน้องให้เป็นเสมือนครอบครัว ผ่านกิจกรรมแบ่งน้องเข้าบ้าน
โครงการอบรมผู้นำ ประจำปี 2562 : วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสโมสรนิสิตให้เป็นระบบ และเกิดความเข้มแข็งในองค์กรแก่สโมสรนิสิตและผู้นำนิสิต
โครงการติดเข็มเครื่องหมายคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 : วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิ ด้านความประพฤติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการแต่งกายถูกระเบียบ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคณะ
โครงการนิติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 : วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน