สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
ภาพกิจกรรม คณะนิติศาสตร์
22 มี.ค. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับปริญญาบัตร รวมจำนวน 2,555 คน ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับปริญญาบัตร จำนวน 142 คน
30 ธ.ค. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,492 คน ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 178 คน
17 ธ.ค. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,193 คน ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 239 คน
02 ธ.ค. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
02 ธ.ค. 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
27 มีนาคม 2567 วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำนิสิตที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารงานสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสโมสรนิสิตให้เป็นระบบ เกิดความเข้มแข็งในองค์กร และเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่สโมสรนิสิต และผู้นำนิสิต
7 มีนาคม 2567 วันที่ 7 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นักนิติศาสตร์กับการใช้ความรู้คู่คุณธรรม”ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง QS2301 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 มีนาคม 2567 วันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์สำคัญด้านคดีบุคคลที่ต้องรู้และแม่นยำ โฟกัสพิษณุโลกศึกษา การปรับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลต่อภารกิจของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ณ ห้องปราบไตรจักร 53 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาทนายความภาค 6 จัดกิจกรรมการแสดงศาลจำลอง ตอน “ศึกสายเลือด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาว่าความและศาลจำลอง ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องศาลจำลอง อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในทางปฏิบัติและขั้นตอนในดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับระบบศาลไทย ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 230208 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กานต์ คงศรี และอาจารย์พูลลาภ กันทา เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้
27 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยิ้มแย้ม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ณ ห้องปราบไตรจักร 32 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
27 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิต และผู้สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยิ้มแย้ม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ณ ห้องปราบไตรจักร 32 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
27 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิต และผู้สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สิทธิพิเศษทางการค้า และประเทศไทย (Rules of Origin, Trade Preferences, and Thailand)” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชญานุช เกลี้ยงพิบูลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สังกัด ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ ห้องปราบไตรจักร 2-216 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศว
17 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "หลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายผ่านระบบออนไลน์" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาเอกเทศสัญญา 1 ณ ห้องปราบไตรจักร 33 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พรากผู้เยาว์-ชำเราแท้ ชำเราเทียม” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 และผู้สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด ณ ห้องปราบไตรจักร 33 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร และรูปแบบออนไลน์ Live Facebook ผ่านเพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินการตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการจัดทำบริการสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาว 230435 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา อาจารย์ผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
12 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดและเชื่อมโยง KPIs/ Datasets แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 กับแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ และติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมนเรศวร 308 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
03 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการนิติสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิต เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลนัดพิเศษ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
03 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า และกล่าวแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566
02 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.09 น. คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน้าอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 🔸ต่อมาในเวลา 10.09 น. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีประดับเข็มเครื่องหมายคณะนิติศาสตร์ให้แก่นิสิตชั้นปี 1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนิสิตที่สามารถผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
02 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.09 น. คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
02 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง คุณธรรมนำกฎหมายจากรุ่นสู่รุ่น” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทำบุญคณะ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
02 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุชานัน หรรษอุดม ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ #ระดับดี สาขานิติศาสตร์
01 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งต่อต้านการทุจริต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต โดยมีนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 330 คน ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 มกราคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาลูกรพีเกมส์ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
18 มกราคม 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในกิจกรรมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 มกราคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2567 วันที่ 5 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 29 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ บริเวณสวนด้านข้างอาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 ธันวาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการพัฒนางานประจำ (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ในการนำเสนอการพัฒนางานประจำ รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) เรื่อง ระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
25 ธันวาคม 2566 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเพื่อการสื่อสารองค์กรที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมทีมบริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานการบริหารมหาวิทยาลัยแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ หอประชุมมหาราช ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ธันวาคม 2566 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมพิธีเทียนและพบสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นิสิตใหม่มีความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ธันวาคม 2566 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมงานดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ จัดแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร อันเป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ธันวาคม 2566 วันที่ 2 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อสอบถามความต้องการและข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Needs) เกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร่วมกับ ประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 6 พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการสภาทนายความภาค 6 ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพโดยตรง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาคัดกรอง วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยคำนึงร่วมกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริบทและปัจจัยอื่นๆ เพื่อกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) และนำไปสร้างรายวิชาของหลักสูตร ลำดับแผนการศึกษา ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ณ ห้องศาลจำลอง อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว
23 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ตอน “ประทีปศรัทธา เล่ารอยกาล ผ่านสายน้ำ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และภายในงาน สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทความคิดสร้างสร้างสรรค์ ชื่อทีม “สี่สาวโพแดงแอนด์หนุ่มแว่นโพดำ” โดยได้รับรางวัลชมเชย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
17 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 การนำเสนองานวิจัยของนิสิต (Poster Presentation) ของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 230408 วิจัยทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 มีจำนวนผลงานวิจัยทั้งสิ้น 22 ผลงาน
14 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดี พร้อมผู้บริหาร ดำเนินการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพบผู้บริหารคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และโอกาสนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนรวบรวมข้อมูล Focus group กลุ่มคณาจารย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และแจ้งปฏิทินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการ และกระบวนการส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
20 ตุลาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2566 ให้กับทนายความของสภาทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตสภาทนายความภาค 6 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทนายความ ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ตุลาคม 2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิต และผู้สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
6 ตุลาคม 2566 วันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 และผู้สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป ณ ห้องปราบไตรจักร 33 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร และรูปแบบออนไลน์ Live Facebook ผ่านเพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ตุลาคม 2566 วันที่ 5 ตุลาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการแสดงศาลจำลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 230475 วิชาว่าความและศาลจำลอง ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องศาลจำลอง อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 ตุลาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2566 ให้กับทนายความของสภาทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตสภาทนายความภาค 6 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทนายความ ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
1 ตุลาคม 2566 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ณ ห้องปราบไตรจักร 13 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 กันยายน 2566 วันที่ 27 กันยายน 2566 ตัวแทนนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ดร.เมธินี สุวรรณกิจ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เพื่อมอบถ้วยรางวัลจากการแข่งขันไว้ให้กับคณะนิติศาสตร์ พร้อมกันนี้ คณบดีได้ให้โอวาทแก่นิสิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาหาความรู้สำหรับนำไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
21 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย นางสาวสุภาณี จันทะดวง และนางสาววีรดา วิริยะวงษ์ ในโอกาสเข้ารับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2566 CIPITC Moot Court Competition 2023 (ภาคภาษาไทย) มอบโดย นายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยมี ดร.เมธินี สุวรรณกิจ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ นำนิสิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
20 กันยายน 2566 วันที่ 20 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx ในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
15 กันยายน 2566 วันที่ 14-15 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
8 กันยายน 2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 230452 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เสกธีระ, ดร.สุชานัน หรรษอุดม และดร.อชิชญา อ๊อตวงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน)
8 กันยายน 2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี พ.ศ.2566 (CIPITC Moot Court Competition 2023) ภาคภาษาไทย จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization : JETRO Bangkok) องค์การคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Copyright Protection Agency : KCOPA) และบริษัททรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
7 กันยายน 2566 วันที่ 7 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโลกทัศน์ด้านการศึกษาและอาชีพที่กว้างไกล ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และเลือกศึกษาต่อที่ตรงกับความถนัด ความสามารถของนักเรียน ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
7 กันยายน 2566 วันที่ 7 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับฝ่ายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นางสาวรชยา เหมะฤดีเดชากร และนางสาวมาลี นิเวศนา ในการประชุมปิดการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารงาน และบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ และด้านอื่นๆ ของคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 กันยายน 2566 วันที่ 5 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอุตสาหกรรม ณ ห้อง ปราบไตรจักร 2-311 อาคารเรียนปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 สิงหาคม 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในการประกอบธุรกิจออนไลน์และสตาร์ทอัพ" โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธีร์วรา เพชรรักษ์ Managing Partner, TPAR International Law Firm เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และผู้สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง QS3202 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
31 สิงหาคม 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของศาลอนุญาโตตุลาการแห่งสภาหอการค้าระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาท" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายองค์การระหว่างประเทศ ณ ห้อง MD234 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
30 สิงหาคม 2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธชินราช ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการสมโภชพระพุทธชินราช 666 ปี x ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 33 ปี โดยมี พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ศิลปาจารย์ ประจำปี พ.ศ.2565 ผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย และพิพิธภัณฑ์พื้นฐานจ่าทวี เป็นประธานฝ่ายจัดสร้าง และภายในงานยังมีกิจกรรมการสาธิตปั้นพระพุทธชินราชจำลอง นิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธชินราช และมหาวิทยาลัยนเรศวร การตักบาตรพระประจำวันเกิด และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 สิงหาคม 2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 33 รูป ในโครงการสมโภชพระพุทธชินราช 666 ปี x ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 33 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 สิงหาคม 2566 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ของศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 (รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค) จำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีม B ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนภาค 6 ไปร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
7 สิงหาคม 2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และบุคลากร ตัวแทนนิสิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านหน้าอาคารศาลอาญาจังหวัดพิษณุโลก
4 สิงหาคม 2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาวิชากฎหมายได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในปีการศึกษานี้มีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 50 โรงเรียน
26 กรกฎาคม 2566 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศว
24 กรกฎาคม 2566 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผศ.พงศ์กานต์ คงศรี รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ " Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization " ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมกันนี้ อาจารย์นิติภัทร หอมละออ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมส่งผลงานวิจัย เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายไทยเกี่ยวกับบทบาทของการตลาดดิจิทัล เพื่อการพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม” นำเสนอในรูปแบบ POSTER PRESENTATION ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
20 กรกฎาคม 2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 360 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารปราบไตรจักร 1มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านช่องทาง Facebook Live คณะนิติศาสตร์
17 กรกฎาคม 2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประสบการณ์การพิจารณาคดีปกครองสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองกลาง" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ชัยกันย์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องปราบไตรจักร 32 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในงาน “NU Art & Craft Fun Fair 2023” จัดโดย กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับรางวัลประเภทกลุ่ม ผลงานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนศิลปะการแทงหยวกกล้วยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
6 กรกฎาคม 2566 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการพิธีไหว้ครูและมอบประมวล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพิธีไหว้ครูและมอบประมวลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และอบรมสั่งสอนให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประดับเข็มเครื่องหมายคณะนิติศาสตร์ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนิสิตที่สามารถผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด รวมทั้ง ด้านความประพฤติ และด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์
3 กรกฎาคม 2566 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผศ.พงศ์กานต์ คงศรี รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023 ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ ส่งเสริมเผยแพร่บูรณาการองค์ความรู้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
30 มิถุนายน 2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนหนังสือจากบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ และยังต้องการทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพิ่มเติม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคุณปพิชญา จันทะเสน ผู้แทนจากบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์
29 มิถุนายน 2566 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดกิจกรรมให้ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้ และรักษาสิทธิ รวมถึงประโยชน์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และกล่าวเปิดกิจกรรมโดย พลตำรวจตรี กฤษศักดิ์ สงมูลนาค คณะกรรมการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผู้เข้าร่วมจากกองทัพภาคที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 6 ตัวแทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต รวมจำนวน 150 คน ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ของ Fanpage คณะนิติศาสตร์
23 มิถุนายน 2566 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับฝ่ายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล, นางสาวรชยา เหมะฤดีเดชากร และนางสาวมาลี นิเวศนา ในการประชุมเปิดการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารงาน และบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ และด้านอื่นๆ ของคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
21 มิถุนายน 2566 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องไขคดีและจับสายรหัส ในโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่นิติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่นิติ (กิจกรรมรับน้องไขคดีและจับสายรหัส) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิต ตามกระบวนการ Life Long Learning ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกกระบวนการให้มีให้มีความคิดวิเคราะห์ อย่างนักกฎหมาย ผ่านฐานการเรียนรู้ที่มี hard skill และ soft skill ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 มิถุนายน 2566 วันที่ 18 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและนิสิตได้ทราบถึงนโยบายด้านการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้อง QS4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 มิถุนายน 2566 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดี พร้อมผู้บริหาร ดำเนินการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพบผู้บริหารคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โอกาสนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปฏิทินกิจกรรมในภาคเรียนที่1/2566 และการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการ และกระบวนการส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
10 มิถุนายน 2566 วันที่ 10 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ การผลิตบัณฑิต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพทนายความ โดยมีนายสาโรจน์ จันทรศิริ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กานต์ คงศรี รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมีการอบรมปฏิรูปทนายความอาสาฯ ประจำปี 2566 โดยมีทนายความอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตสภาทนายความภาค 6 และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมมหาราช 1 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 มิถุนายน 2566 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความภาค 6 จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การดำเนินคดีอาญา และการเสนอคดีของผู้เสียหายในคดีอาญา ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อให้ความรู้กับทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตสภาทนายความภาค 6 และนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 พ.ค. 2566 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ในหัวข้อ “การวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านการจัดการความรู้ในการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้รับองค์ความรู้และนำไปปรับปรุงการทำงานหรือต่อยอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในรูปแบบออนไลน์ Microsoft Teams
22 พ.ค. 2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดการแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเคมี ครั้งที่ 19 โดยมีกําหนดการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 พฤษภาคม 2566 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
16 พ.ค. 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย โตสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และทีมงาน จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง อีกทั้งยังเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
10 พ.ค. 2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคม ประจำปี 2566 (ครั้งที่2) เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานการบริหารมหาวิทยาลัย ในวาระครบ 1 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 เม.ย. 2566 วันที่ 28 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำเสนอข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (4 มกราคม 2565 – 3 มกราคม 2566) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings
26 เม.ย. 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย ในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิคการทำงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยให้เกิดงานวิจัยเชิงบรูณาการกับศาสตร์อื่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26 เม.ย. 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งชมรม/สมาคมศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในยุคใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองคณบดีกำกับดูแลงานด้านกิจการนิสิตฯ และเจ้าหน้าที่ด้านงานกิจการนิสิตฯ จากคณะตัวแทนกลุ่มคลัสเตอร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 เม.ย. 2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA รวมถึงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อันเป็นภารกิจหลักสำคัญของสายวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเส้นทางความก้าวหน้าสู่ตำหน่งทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 เม.ย. 2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 เม.ย. 2566 วันที่ 4 – 5 เมษายน 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรม “NU LAW HR CAMP” ในโครงการอบรมผู้นำ ให้กับสโมสรนิสิต ชมรมวิชาการ และชมรมอาสาตามรอยพ่อสานต่อความฝันฯ ชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาวจุฬาภรณ์ ขุนแสน หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
12 เม.ย. 2566 อาจารย์ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เขียนบทความเรื่อง "Boost teen mums' pride, forget the pity" ลงในเว็บไซต์ BangkokPost
11 เม.ย. 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ประเภทนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ Undergraduate Thesis (Online) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 เม.ย. 2566 วันที่ 11 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน“สงกรานต์ 4 ภาค” สืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุด “รำ 4 ภาค” การสรงน้ำพระพุทธชินราชจำลอง และรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 เม.ย. 2566 วันที่ 11 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธมหามงคลนิติธรรม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำคณะนิติศาสตร์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป พร้อมกันนี้ คณาจารย์ และบุคลากร และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้บริหารคณะ ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 มี.ค. 2566 วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "นิติศาสตร์กับปรากฎการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน" และร่วมแข่งขันโต้วาที ในงานวิชาการนิติศาสตร์ ลูกรพีภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยการผลการแข่งขันโต้วาที ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ นายพงษ์ศักดิ์ มากวิจิตร์ และนายชานนท์ มูลต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
2 มี.ค. 2566 วัวันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการแสดงศาลจำลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาว่าความและศาลจำลอง ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องศาลจำลอง อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 มี.ค. 2566 วันที่ 2 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ)วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต บรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมกับบทบาทของนักกฎหมายในยุคปัจจุบัน” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 ก.พ. 2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิต และผู้สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
25 ก.พ. 2566 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เงื่อนไขการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง" โดยได้รับเกียรติจาก นางอังคณา เสาธงทอง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายปกครอง ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 ก.พ. 2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.พงศ์กานต์ คงศรี รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ , ดร.อชิชญา อ๊อตวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ , ผศ.ดร.ฉัตรพร หาระบุตร , ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา และ ดร.เกศราภรณ์ ปานงาม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ NU CoE: Get together & Great together มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยกับนักวิจัยหน่วยงานอื่น ให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกันข้ามศาสตร์ รวมถึงการแชร์ประสบการณ์การทำงานวิจัยของนักวิจัย และเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันทำงานวิจัยในอนาคต จัดโดยกองการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรม เดอะ ปาร์ค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
23 ก.พ. 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551" โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศศิธร นิลสวิท ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และผู้สนใจ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
23 ก.พ. 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทพนักงานอัยการในการพิทักษ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา" โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนวลสกนธ์ วุฒิวัฒน์ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ณ ห้อง QS3208 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยนเรศวรร
21 ก.พ. 2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อพิจารณาในกฎหมายอาญาภาคความผิด” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และผู้สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด ณ ห้องปราบไตรจักร 33 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร และรูปแบบออนไลน์ Live Facebook ผ่านเพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12 ก.พ. 2566 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม NU LAW FUN RUN ครั้งที่ 3 ในโครงการนิติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงผ่านการวิ่งระยะ FUN RUN 4.7 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์ปัจจุบัน
03 ก.พ. 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม บรรยายเส้นทางการเป็นทนายความ โดยศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์เป็นวิทยากรให้การบรรยาย คือ นายระพีพัฒน์ ยานุกูล (ศิษย์เก่ารหัส 49) นายสุเมธ แก้วกาญจน์ (ศิษย์เก่ารหัส 53) และนางสาวเปรมกมล ทองสุวรรณ (ศิษย์เก่ารหัส 57) ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์
23 ก.พ. 2566 วันที่ 27 มกราคม 2566 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเส้นทางการรับราชการตำรวจ โดยศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์เป็นวิทยากรให้การบรรยาย คือ สิบตำรวจตรีนิรวิทธ์ อินต๊ะปัญญา (ศิษย์เก่ารหัส 56) และสิบตำรวจตรีพีรพล สิงห์ลอ (ศิษย์เก่ารหัส 59) ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์
23 ก.พ. 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม, ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม, รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, คุณสิริกร ชูแก้ว ผู้อำนวยการกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ คุณเจนจิต นาคปรีชา ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม ในกิจกรรม “Research Meeting Road Show” เพื่อถ่ายทอดและสื่อสารนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และรับฟังความคิดเห็นของนักวิจัย พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์นักวิจัยมากขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
18 ม.ค. 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมในกิจกรรมวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ม.ค. 2566 วันที่ 8 มกราคม 2566 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเจาะลึก EdPEx Criteria มุ่งเน้นระบบการนำองค์กร: สำหรับผู้บริหาร ระดับคณบดี โดยมี ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ภาพรวม คุณลักษณะของเกณฑ์ EdPEx ความสำคัญของโครงร่างองค์กร และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม workshop การประเมินตนเองในหมวดที่ 1 การนำองค์กร ที่สอดคล้องกับโครงร่างองค์กร ณ ห้อง Main Conference อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ม.ค. 2566 วันที่ 6 มกราคม 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 ธ.ค. 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.09 น. รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี และทำประโยชน์ให้กับคณะ เพื่อให้นิสิต บุคลากร เกิดความรักความผูกพันกับคณะ และธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในเวลา 10.09 น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20 ธ.ค. 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติวรญา รัตนมณี นำตัวแทนนิสิตในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และตัวแทนนิสิตในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต เข้าร่วมฟังคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นกรณีคุณชนินทร์ ไม่มีนามสกุล โจทก์ ซึ่งเป็นบุคคลากรสาธารณสุขไร้สัญชาติซึ่งทำงานในโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐไทยเนื่องจากโจทก์ถูกปฏิเสธสิทธิในการขอแก้ไขเอกสารแสดงตน และถูกปฏิเสธสิทธิในการออกเอกสารรับรองการเกิดตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ในกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 25 โครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ณ ศาลปกครองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
20 ธ.ค. 2565 20 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 ธ.ค. 2565 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสรุปสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปกครองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานปกครองจังหวัดพิษณุโลก, กระทรวงการพัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
8 ธ.ค. 2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับฟังนโยบายการบริหาร และร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ธ.ค. 2565 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมพิธีเทียนและจับสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นิสิตใหม่มีความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 พ.ย. 2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ผู้บริหารระดับคณบดี โดยมี นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและความรับผิดทางละเมิด และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและปัญหาในการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ การขอตำแหน่งทางวิชาการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และกรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนฯ ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 พ.ย. 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร ในโอกาสนําเสนองานเรื่อง "The Curious Case of Governing Marine Genetic Resources Originated from Sedentary Species from the Deep Seabed" ในงาน NCLOS Conference 2022: Ocean Space ณ UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจัดโดย The Norwegian Centre for the Law of the Sea (NCLOS)
18 พ.ย. 2565 ภาพบรรยากาศการนำเสนองานวิจัยของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 230408 วิจัยทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 มีจำนวนผลงานวิจัยทั้งสิ้น 19 ผลงาน
7 พ.ย. 2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx ในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
26 ต.ค. 2565 วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 ก.ย. 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ ความรุนแรงและการคุกคาม และการร่างกฎหมายไทยเพื่อการดำเนินการตามอนุสัญญา หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ” ภายใต้กิจกรรมในรายวิชา English for Lawyers และผ่านออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
24 ก.ย. 2565 วันที่ 24 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ณ ห้องปราบไตรจักร 33 อาคารเรียนรวมปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
22 ก.ย. 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม" ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงทิศทางงานวิจัยของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
22 ก.ย. 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “ปลูกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารเรียนรวมปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
22 ก.ย. 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “บริการโทรคมนาคมใหม่ๆ กับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้อง QS3207 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ และผ่านออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
20 ก.ย. 2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารเรียนรวมปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
20 ก.ย. 2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “มาตรฐานการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอุตสาหกรรม ณ ห้อง QS3207 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
18 ก.ย. 2565 วันที่ 18 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “กฎหมายระหว่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คิด” โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ณ ห้องปราบไตรจักร 13 อาคารเรียนปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
5 ก.ย. 2565 วันที่ 5 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “สถานะทางกฎหมายและการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ลี้ภัย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกรกนก วัฒนภูมิ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน ประจำประเทศไทย องค์กร Fortify Rights เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และ ชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน ณ ห้อง QS3208 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
2 ก.ย. 2565 วันที่ 2 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “การกระทำโดยป้องกัน จำเป็น และบันดาลโทสะ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ และศิษย์เก่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป ณ ห้อง QS4401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
28 ส.ค. 2565 วันที่ 28 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของนักการทูตภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศยุคเปลี่ยนผ่าน” โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล หรยางกูร นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) ประจำสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ณ ห้องปราบไตรจักร 13 อาคารเรียนปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
26 ส.ค. 2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมเคารพกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างมีส่วนร่วม "ร่วมสร้างความรู้-คู่-จิตสำนึก สังคมไทยรวมพลัง ป้องกันอาชญากรรมยุค NEW NORMAL" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม และ พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
25 ส.ค. 2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินคดีในศาลปกครอง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก พร้อมด้วยทีมงานศาลปกครองพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ณ ห้องศาลจำลอง อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
20 ส.ค. 2565 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานที่โดดเด่นของคณะ ในงานประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร วาระพิเศษ (Retreat) เพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนนโยบายมหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายที่กำหนดโดยได้เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมผลงานของคณะนิติศาสตร์ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 ส.ค. 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ “ศาลปกครองกับการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ชัยกันย์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารเรียนปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
19 ส.ค. 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ในโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนันทน อินทนนท์ PARTNER, TILLEKE & GIBBINS เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะนักกฎหมายรุ่นใหม่สำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21” ให้แก่นิสิต และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
18 ส.ค. 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และอบรมสั่งสอนให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 ส.ค. 2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมการสัมมนา เรื่อง จิตสำนึกและมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างแท้จริงตามกฎหมายจราจรทางบก โดยเข้าร่วมเวทีอภิปราย ภายใต้หัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยกับการสร้างมาตรการสำหรับความปลอดภัยบนถนน” โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย และนายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษา และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6 เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมวังจันทน์ คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
10 ส.ค. 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ (บรรณาธิการ) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI จัด ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ส.ค. 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และ ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ในการประชุมถ่ายทอดและร่วมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2566 – 2570 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมและดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ส.ค. 2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ภายใต้โครงการวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights” ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
29 ก.ค. 2565 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 ก.ค. 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 ก.ค. 2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผศ.พงศ์กานต์ คงศรี รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ "Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานต่อ ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 ก.ค. 2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมมแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12 ก.ค. 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "อนุรักษ์ vs สิทธิชุมชน? การทำคดีให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้" ได้รับเกียรติจาก นายสุมิตรชัย หัตถสาร หัวหน้าสำนักงานชัยธรรมทนายความ และผู้ก่อตั้งศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 และผู้สนใจ ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
6 มิ.ย. 2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงาน “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดเวที หลังจากนั้น รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัย แสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงานณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams
20 เม.ย. 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลการศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องบทบาทองค์กรตุลาการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ จากนักวิชาการทางนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดทาง Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 เม.ย. 2565 วันที่ 7 เมษายน 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธมหามงคลนิติธรรม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำคณะนิติศาสตร์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 มี.ค. 2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ครบวาระการรักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ประกอบกับ สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรคนต่อไป เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และสามารถทำให้การบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
21 มี.ค. 2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องรับรองนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
09 มี.ค. 2565 วันที่ 9 มีนาคม 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ถ่ายทอดจากอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
04 มี.ค. 2565 วันที่ 4 มีนาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายระพีพัฒน์ ยานุกูล ตำแหน่ง ทนายความ และนายอรรถพร พันธ์วิริยะพงษ์ ตำแหน่ง ทนายความ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และนายจ้างผู้รับนิสิตเข้าฝึกงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการฝึกงาน จำนวน 163 คน และมีหน่วยงานที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน จำนวน 84 หน่วยงาน
17 ก.พ. 2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีการรับส่งงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
17 ก.พ. 2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คุณพศิน อินทรวงค์ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตคือการเรียนรู้ : รู้วิชา รู้ดำรงตน รู้แก้ไขปัญหา” ที่จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่จัดให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
09 ก.พ. 2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำการศึกษา 2564 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมาย” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
02 ก.พ. 2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมถอดบทเรียน งานให้ความช่วยเหลือด้านสถานะบุคคลและสิทธิ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNHCR Thailand (สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ) และ UNICEF Thailand ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
18 ม.ค. 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 พ.ย. 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
05 พ.ย. 2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กฎหมาย เรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจตามกฎหมาย และจริยธรรมที่พึงมีของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล” คณะนิติศาสตร์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และหลักจริยธรรมของผู้สมัครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป กิจกรรมครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดทาง Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 ต.ค. 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดุษฎี สงวนชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภาประเภทอาจารย์ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ (Zoom Video Conference)
28 ต.ค. 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฉัตรพร หาระบุตร รองคณบดี ในนามผู้แทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
06 ต.ค. 2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ได้รับเกียรติจาก ดร.เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Meeting) ถ่ายทอดจากอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 ก.ย. 2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ โครงการปลอดภัยและยุติธรรม โดย ILO และ UN Women ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติและสหภาพยุโรป จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความตระหนักเรื่องความรุนแรงและการคุกคามสิทธิของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติหญิง และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องในโครงการกฎหมายเพื่อสังคม” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
21 ก.ย. 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มาตรฐานการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอุตสาหกรรม โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams) ถ่ายทอดจากอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 ก.ย. 2564 วันที่ 20 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน” โดยได้รับเกียรติจากนายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams) ถ่ายทอดจากอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

09 ก.ย. 2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “ทนายความ อัยการ (ทนายความแผ่นดิน) ต้องเตรียมคดี เตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนไปศาลและระหว่างการพิจารณาคดีของศาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้กำลังศึกษาอบรมวิชาว่าความเพื่อสอบรับใบประกอบวิชาชีพทนายความ ทนายความฝึกหัด ทนายความผู้ประสงค์เพิ่มพูนทักษะในการว่าความซึ่งเป็นทักษะสำคัญมากในวิชาชีพทนายความ ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่ของทนายความ และกระบวนการพิจารณาคดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำองค์ความรู้จากการเสวนาไปใช้บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาว่าความและศาลจำลอง ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
03 ก.ย. 2564 วันที่ 3 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และหลักจริยธรรม : กรณีศึกษาจากการทำเหมืองแร่ทองคำ ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ถ่ายทอดจากอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนในการช่วยกันดูแลรักษา พัฒนา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้นิสิตนำไปปรับใช้และต่อยอดในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในอนาคต
28 ส.ค. 2564 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx ในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ถ่ายทอดจากอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
22 ก.ค. 2564 วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ถ่ายทอดจากอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
04 มิ.ย. 2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ฉัตรพร หาระบุตร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education (OBE))” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ถ่ายทอดจากอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 พ.ค. 2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อ "แหล่งทุนวิจัยและนโยบายสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย" ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ถ่ายทอดจากอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะนิติศาสตร์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจถึงนโยบายและทิศทางการให้ทุนวิจัยระดับประเทศ และนโยบายสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
08 เม.ย. 2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป พร้อมกันนี้ คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้บริหารคณะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร
08 เม.ย. 2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
07 เม.ย. 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ผลิตบัณฑิต รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร ให้นิสิตและบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องของทุกภาคส่วนฯ โดยพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 มี.ค. 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ขุด ลอกคลอง รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2564 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณทางออกประตู 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร
04 มี.ค. 2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 07.09 น. รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีประดับเข็มเครื่องหมายคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นิสิต เกิดความรัก ความผูกพันกับคณะ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นน้องรุ่นพี่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม และธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในเวลา 10.09 น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
04 มี.ค. 2564 วันที่ 4 มีนาคม 2564 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (4 มกราคม 2561 – 3 มกราคม 2564) ให้แก่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
03 มี.ค. 2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเวทีวิชาการ เพื่อ "ถอดบทเรียนการจัดการปัญหาสถานะบุคคล" รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสถานะบุคคลของคนเปราะบางที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก, อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ เกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, บางกอกคลินิกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, โรงพยาบาลชายแดนในจังหวัดตาก กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
24 ก.พ. 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมที่จำเป็นของนักกฎหมาย” โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดจากวิทยากร ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต รวมทั้งนำไปพัฒนาตนเองในการทำงานฐานะของผู้มีวิชาชีพทางด้านกฎหมาย หรืออาชีพอื่นๆได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้มีความพร้อมต่อการนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยพัฒนา ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป
09 ม.ค. 2564 วันที่ 9 มกราคม 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้บริหาร และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
05 ธ.ค. 2563 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
06 พ.ย. 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการไหว้ครูและพิธีเทียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และอบรมสั่งสอนให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้ยังเป็นการรับขวัญนิสิตใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับโครงการไหว้ครูและพิธีเทียนในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
06 พ.ย. 2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี นายเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี ในการนี้ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มอบนโยบาย และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
06 พ.ย. 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2565-2579) เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรฯ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
06 พ.ย. 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฉัตรพร หาระบุตร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแนวทางความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นดังกล่าว จัดขึ้น ณ ประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
02 พ.ย. 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3.0 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ และคณะต่างๆ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13 ต.ค. 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสี่แยกอินโดจีน จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ ห้องประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและจัดการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
13 ต.ค. 2563 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
07 ต.ค. 2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ และสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ในอันที่จะร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ณ วัดแจ่มสุวรรณ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
02 ต.ค. 2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมายแพ่ง” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายแพ่งหลักทั่วไป ณ ห้อง QS4401 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
01 ต.ค. 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการบทบาทผู้บริหารสถานอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อกล่าวปาฐกถาพิเศษ และภายในงาน คณะนิติศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคลินิคกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติวรญา รัตนมณี พร้อมตัวแทนนิสิตไร้สัญชาติ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 ก.ย. 2563 วันที่ 19 กันยายน 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมายระหว่างประเทศกับงานการฑูต” โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี กงสุล (เลขานุการเอก) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง โดยบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ทางโปรแกรม Google Meet และนิสิตนั่งฟังบรรยาย ณ ห้องปราบไตรจักร 2-311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
14 ก.ย. 2563 วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มาตรฐานการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอุตสาหกรรม ณ ห้องปราบไตรจักร 2-309 มหาวิทยาลัยนเรศวร
09 ก.ย. 2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการของคณะ อันนำมาซึ่งการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
28 ส.ค. 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
12 ส.ค. 2563 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
07 ส.ค. 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ฉัตรพร หาระบุตร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และบุคลากร นิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
05 ส.ค. 2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารและคณาจารย์พบนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวโอวาทและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้พบและรู้จักกับผู้บริหารคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่งานวิชาการและงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำของสโมสรนิสิต และชมรมต่างๆของคณะ ณ ห้อง 4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ (QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร
05 ส.ค. 2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลกในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว” โดยได้รับเกียรติจาก เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาวิจัยทางกฎหมาย ณ ห้องปราบไตรจักร 62 มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 ก.ค. 2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
20 ก.ค. 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ปันสุข ผูกรัก ปลูกผัก ปลูกผลไม้" เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ แปลงวิจัยฝึกทักษะทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
01 ก.ค. 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดร้านอิ่มสะดวกซื้อ 7ELEVEN สาขาที่ 15819 BEC Naresuan University โดยมีศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ร้านอิ่มสะดวกซื้อ 7ELEVEN สาขา BEC Naresuan University ชั้น 1 อาคารปราบไตรจักร 2
10 มี.ค. 2563 คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายชนพัฒน์ พิลึก นางสาวณัฐธิดา บุญเปลี่ยน และนางสาวสุภาพรรณ จันทร์เต็ม นิสิตคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโปรเตอร์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในสถาบัน รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
06 มี.ค. 2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการฝึกงาน จำนวน 102 คน และมีหน่วยงานที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน จำนวน 53 หน่วยงาน
29 ก.พ. 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.50 น. รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม NU LAW FUN RUN 2020 และในเวลา 19.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อฉลองให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ณ อาคารเพราพิลาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20 ก.พ. 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Effective English Legal Writing” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รวินท์ ลีละพัฒนะ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-310 มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 ก.พ. 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมี อ.พงศ์กานต์ คงศรี เป็นผู้รับผิดชอบพานิสิตเข้าศึกษาดูงาน
18 ก.พ. 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรร่วมกันระหว่างผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 ก.พ. 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 21 คลินิกกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อขจัดความไร้สัญชาติแก่เด็กและเยาวชนไร้รากเหง้า ณ สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง, สำนักทะเบียนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
16 ก.พ. 2563 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ตั๋วปลอมและผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาตราสารเปลี่ยนมือ ณ ห้อง QS2301 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13 ก.พ. 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ กฎหมาย และมุมมองทางสังคม” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์และผลกระทบทางสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลของการกระทำความผิด ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป บุคลากร และนิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นจำนวนมาก โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
04 ก.พ. 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนำความรู้และข้อคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเองบนฐานของนักกฎหมายที่ดีเพื่อช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะด้านอื่นๆที่นิสิตพึงได้รับและนำไปปรับใช้ในอนาคตหลังจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความรู้คู่คุณธรรม : การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ณ ห้อง QS3301 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 ม.ค. 2563 วันที่ 28 มกราคม 2563 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพร้อม Workshop ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” โดยมีคุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ จากบริษัท JOBTOPGUN เป็นวิทยากร จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพ ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 3301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 ม.ค. 2563 วันที่ 24 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการบูรณาการทางวิชาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกระบวนการยุติธรรมให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 1 ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17 ม.ค. 2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน “ความสุข ความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 และทำบุญหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 15 หลัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
14 ม.ค. 2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 ธ.ค. 2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 07.09 น. รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีประดับเข็มเครื่องหมายคณะนิติศาสตร์ ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในเวลา 10.09 น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 ธ.ค. 2562 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมี รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
06 ธ.ค. 2562 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมอบรมความรู้สิทธิมนุษยชน “Human Rights camp สิทธิมนุษยชนคน Gen Z” ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
06 ธ.ค. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
05 ธ.ค. 2562 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
01 ธ.ค. 2562 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 พ.ย. 2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารสำนักงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 พ.ย. 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ และ ดร.ฉัตรพร หาระบุตร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อ “Climate Change Adaptation – The Challenging Role of Higher Education Institutions” โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 พ.ย. 2562 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13 ต.ค. 2562 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณริมรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร
12 ต.ค. 2562 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 51 ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เพื่อให้ความรูกับผู้เข้าอบรมที่มีภูมิลำเนาใน ภาค 6 และนิสิตวิชากฎหมายที่สนใจ ณ ห้องปราบไตรจักร 2-310 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นรวม 98 คน
11 ต.ค. 2562 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่ศึกษาในรายวิชา 230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรในกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง โดยมี ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
10 ต.ค. 2562 ในวันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมติวการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการเขียน การอ่านจับประเด็น และทบทวนเนื้อหาสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ
08 ต.ค. 2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ภายใต้โครงการกฎหมายเพื่อสังคม โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สิทธิของผู้บริโภค” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอุดม ชินวงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากร การบรรยายพิเศษครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
01 ต.ค. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมการประชุมเชิงนโยบายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานของนิสิตจากกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, การแสดงฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
26 ก.ย. 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “English for lawyers in practice” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 ก.ย. 2562 วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา จำเลยในคดีอาญา” โดยได้รับเกียรติจากนายสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก และ พันตำรวจเอกวิสุทธิ์ คล้ายแสง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามง่าม จังหวัดพิจิตร เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ห้อง QS2301 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23 ก.ย. 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมายมหาชนในระบบกฎหมายไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น ณ ห้อง QS3301 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20 ก.ย. 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้และการตีความกฎหมายอาญา” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 ส.ค. 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 ส.ค. 2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สิทธิผู้เสียหายและช่องทางในการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ” ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23 ส.ค. 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
22 ส.ค. 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Foreign investment” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา และคุณสุทธิพัฒน์ คำศิริวัชรา เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ณ ห้องปราบไตรจักร 62 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 ส.ค. 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คุณสุทธิพัฒน์ คำศิริวัชรา และคุณกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา เนื่องในโอกาสเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
09 ส.ค. 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานกิจกรรมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
07 ส.ค. 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
02 ส.ค. 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
29 ก.ค. 2562 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร