สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
MOU LAW

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ การผลิตบัณฑิต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพทนายความ โดยมีนายสาโรจน์ จันทรศิริ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กานต์ คงศรี รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมีการอบรมปฏิรูปทนายความอาสาฯ ประจำปี 2566 โดยมีทนายความอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตสภาทนายความภาค 6 และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมมหาราช 1 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร