สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน
คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุยชน ทำงานร่วมกับเครือข่ายบางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (Human Rights Awards 2021) ระดับชมเชย จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยเป็นโครงการที่แสดงถึงผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Best Practice) และโดดเด่นในด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติวรญา รัตนมณี นำนิสิตในรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานสถานการณ์ปัญหาของคนไร้ที่พึ่ง ผ่านมุมมองของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ในกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 26 โครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัลยา โทปุญญานนท์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง และคุณสมพงษ์ เพ็งสร้อย นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก บรรยายให้ความรู้แก่นิสิต ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติวรญา รัตนมณี นำตัวแทนนิสิตในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และตัวแทนนิสิตในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต เข้าร่วมฟังคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นกรณีคุณชนินทร์ ไม่มีนามสกุล โจทก์ ซึ่งเป็นบุคคลากรสาธารณสุขไร้สัญชาติซึ่งทำงานในโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐไทยเนื่องจากโจทก์ถูกปฏิเสธสิทธิในการขอแก้ไขเอกสารแสดงตน และถูกปฏิเสธสิทธิในการออกเอกสารรับรองการเกิดตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ในกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 25 โครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ณ ศาลปกครองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสรุปสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปกครองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานปกครองจังหวัดพิษณุโลก, กระทรวงการพัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 21 (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563) คลินิกกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อขจัดความไร้สัญชาติแก่เด็กและเยาวชนไร้รากเหง้า ณ สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง สำนักทะเบียนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 20 (วันที่ 6-13 กันยายน 2562) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการพัฒนาสิทธิสถานะของบุคคลไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง และติดตามผลการพัฒนาสถานะบุคคลในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ 19 (วันที่ 19-22 สิงหาคม 2562) “พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อขจัดความไร้รัฐไร้สัญชาติของคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง” ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 18 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) “ศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิในหลักประกันสุขภาพของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล” ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ ศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก และวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลพุทธชินราช และ งานประกันสุขภาพโรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 17 (วันที่ 24 ตุลาคม 2561) : ศึกษาการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และสถานการณ์ด้านสิทธิในการประกอบอาชีพของคนไร้ที่พึ่ง
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 16 (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) “เยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรนายอำเภอเมืองพิษณุโลก” เพื่อความร่วมมือในการจัดการปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, โครงการบางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 15 (วันที่ 19 มกราคม 2561) นำนิสิตในชั้นเรียนจำนวน 8 คน ได้แก่ (1) นางสาวปรียาภรณ์ พุทธา (2.) นางสาวนิภาพร นันธิพานิช (3)นายคณพศ เดชาพิพัฒนโภคิณ (4) นายสุทัศชา ราชณรินทร์ (5)นายปฎิพัทธิ์ มาโพธิ์ชัย (6) นางสาวหทัยภัทร อ่อนโนน (7) นายจิรัฎฐิติกาล อภิธนนิมิตญ์ (8) นางสาวเลิศกัลยา เเก้วมงคล ไปร่วมสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาจุดเกาะเกี่ยวของพระประเสริมกับรัฐไทย ณ วัดจันทร์ตกวันตก อ.เมือง จ.พิษณุโลก อันจะนำไปสู่การขจัดปัญหาความไร้รัฐ รวมถึงการขจัดปัญหาการเข้าถึงสิทธิต่างๆ โดยการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่และเป็นวิทยากรอำนวยความรู้ในการจัดห้องเรียนเคลื่อนที่ด้วย
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 14/2 (วันที่ 20 ตุลาคม 2560) ถอดบทเรียนการจัดการปัญหาสถานะบุคคลในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภายใต้เความร่วมมือของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 14/1(วันที่ 13 ตุลาคม 2560) ถอดบทเรียนการจัดการปัญหาสถานะบุคคลนอกสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ณ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภายใต้ความร่วมมือของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก และอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 13 (วันที่ 18 ตุลาคม 2559) ศึกษาสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง โดยร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายคือ คณะสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 คน คือ (1) ผศ.นาถวดี ฟักคง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (2) อ.กิติวรญา รัตนมณี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (3) ดร.กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และ (4) อ.สน นิลศรี อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 34 คน และตัวแทนนิสิตคณะสังคมศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 11 คน ร่วมศึกษาสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ครั้งที่ 12 (วันที่ 4 ตุลาคม 2559) เพื่อให้นิสิตที่สนใจกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้เรียนรู้สถานการณ์ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และเรียนรู้กระบวนการจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิของคลินิกกฎหมายอุ้มผางเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้จัดให้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก" โดย นายเวช ว่องไวพาณิชย์ (นักกฎหมายประจำคลินิกกฎหมายอุ้มผางเพื่อสิทธิมนุษยชน โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ) ณ อาคารเรียนรวมปราบไตรจักร 2 – 208 มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 (วันที่ 1 เมษายน 2559) ในหัวข้อ “การอบรมเพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ”
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10(วันที่ 25 มีนาคม 2559) “ห้องเรียนเพื่อขจัดปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่บุคคลที่มีสิทธิสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานวิชาชีพเครือข่าย เพื่อขจัดปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่บุคคลที่มีสิทธิสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต และส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน สำนักทะเบียนอำเภอชาติตระการ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยการสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ครั้งที่ 9 (วันที่ 16-23 มกราคม 2558) “เรียนรู้ชุมชนโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น” เพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล(ภาคใต้) ณ ชุมชนมอแกน ต.เกาะพยายาม อ.เมือง จ.ระนอง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคลินิกกฎหมายด้านสิทธิและสถานะบุคคล ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพิสูจน์และพัฒนาสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ในชุดโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนัก 9
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 (วันที่ 15-24 มกราคม 2558) ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ณ เกาะพยาม จังหวัดระนอง
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (วันที่ 4-11 ตุลาคม 2557) ในหัวข้อ “มุมมองหมอในพื้นที่ เพื่อจุดคำถามให้กับบทบาทนัก(เรียน)กฎหมาย”
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 (วันที่ 17 มิถุนายน 2557) “เราทุกคน คือ บิลลี่” โดยได้รับเกียรติจากคุณเกรียงไกร ชีช่วง ไก่ป่า ดาวินชี่ จากเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรบอกเล่าถึงเรื่องราวของ "กระเหรี่ยงแก่งกระจาน" และคุณอังคณา นีละไพจิตร ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ มาเล่าถึง ข้อเท็จจริงของ "การถูกบังคับให้บุคคลสูญหาย" ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 (วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2557)ในหัวข้อ "งานสาธารณะบุคคลและสาธารณสุขในชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิม"
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 (วันที่ 27 มกราคม - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557) ในหัวข้อ "สถานการณ์ชายแดนด้านสถานะบุคคลของชาวบ้านแม่อาย : จากมุมมองของอดีตชาวบ้านแม่อาย 1,243 คน"
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2556) ลงพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25-26 ตุลาคม 2555) ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิทธิและสถานะบุคคลจากมุมมองของคนทำงานภาควิชาการและภาคเอกชน"