ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติวรญา รัตนมณี
Asst.Prof. Kitiwaraya Rattanamanee
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1729
e-mail : kitiwarayar@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2552- กรกฎาคม 2553 นักกฎหมาย โครงการบางกอกคลินิกเพื่อให้คำปรึกษาด้านสถานะและสิทธิบุคคล ภายใต้กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2551- พฤษภาคม 2553 นักกฎหมาย โครงการต่อยอดองค์ความรู้คลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิบุคคล) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และ องค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย (UNICEF Thailand)
งานบริการสังคมภายนอกที่สำคัญ
- ตุลาคม 2552- มีนาคม 2553 อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิและสถานบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- 2550-2552 ชุดโครงการทบทวนกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในสุขภาพการจัดหลักประกันทางสุขภาพ ในโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหลักประกันสุขภาพของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
- 2552 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบันฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยัลยธรรมศาสตร์ เรื่อง "คนต่างด้าวในทะเบียนราษฎรไทย"