ข้อมูลประวัติ : Profile
ดร.ภคนัช สุทเธนทร์
Dr.Phakanadh Sutthent
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1726
e-mail : phakanadhs@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Doctor of Philosophy in Law, University of Glasgow, United Kingdom
- Master of Laws, University of Melbourne Australia
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กฎหมายระหว่างประเทศ)
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- นักวิชาการยุติธรรม กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
- Sutthent, P. (2024). The Use of Science in the Law-making and Governance of International Trade: Sanitary and Phytosanitary Regulation.https://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C:theses.gla.ac.uk%5C:84077
บทความที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ
- Sutthent, P., ‘Global Governance of African Swine Fever and Thailand: Trading Food Security for Food Safety?’ Law and Political Economy in Europe Summer Academy, Erasmus University of Rotterdam, 27-29 June 2023
- Sutthent, P., ‘Scientific Expertise and Normativity of International Animal Health Standards in Times of COVID-19: A Challenge for International Trade Governance?’ Joint Workshop: ESIL Interest Groups on International Organizations and International Health Law, 16th ESIL Annual Conference 2021, Stockholm, 8 September 2021
- Sutthent, P., ‘The Indeterminacy of Science and Technocracy in the SPS Agreement’ the 10th Intensive Doctoral Week, Sciences Po Law School and Paris Nanterre University, 14 – 18 June 2021
- Sutthent, P., ‘Jurisprudential Approaches on the Use of Science in the WTO SPS Agreement’ PGR Work-in-progress Workshop, University of Glasgow, 31 July 2020
- ภคนัช สุทเธนทร์. (2560). ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยกฎหมาย นโยบาย และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (น. 203-222). เชียงราย: สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.