ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์
Asst.Prof.Janyarak Suvapan
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1728
e-mail : janyaraks@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Master of Laws (Intellectual Property Law), The University of Queensland , Australia.
- Master of Laws , Australia Queensland University of Technology, Australia.
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
- จรรยารักษ์ สุวพันธ์. (2566). การรับรองเพศสถานะกับการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(2), 79–103. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal/article/view/261182. (TCI 1, ACI)
- Suvapan, J., & Sirichit, M. (2019). The Subconscious Copying Doctrine Across the Legal System of the United States of America, United Kingdom and France. Naresuan University Law Journal, 12(2), 65–85. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal/article/view/219798. (TCI 1, ACI)
รางวัล
- 2566 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สายวิชาการ
- 2564 รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร สายวิชาการ
- 2561 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สายวิชาการ