ข้อมูลประวัติ : Profile
อาจารย์พูลลาภ กันทา
Poollarp kunta
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1715
e-mail : poollarpk@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร