ข้อมูลประวัติ : Profile
ดร.เกศราภรณ์ ปานงาม
Dr.Kedsaraporn Panngam
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1746
e-mail : kedsarapornp@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
-

นิติศาตรดุษฎีบัณฑิต : Doctor of Philosophy (Taxation and Business Law), The University of New South Wales, Australia

-

นิติศาสตรมหาบัณฑิต : Master of Laws   (Commercial Law) Monash University, Australia

-

ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

-

ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
-

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายวิชาหลักที่รับผิดชอบ : กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเอกเทศสัญญา 1

-

พ.ศ. 2554 – 2555 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-

พ.ศ. 2550 – 2553 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-

พ.ศ. 2549 – 2550 ผู้ช่วยคณบคดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-

พ.ศ. 2544 – 2546 นิติกร สำนักงานสรรพากรภาค 1 กรมสรรพากร

-

พ.ศ. 2540 – 2543 นิติกร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 4 กรมสรรพากร

ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- เกศราภรณ์ ปานงาม. (2567). ธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีและมาตรการทางภาษีของประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(1), 87–119 . https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal/article/view/268732. (TCI 1, ACI)
- เกศราภรณ์ ปานงาม. (2564). การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากร: ข้อเสนอการจัดทำกฎบัตรผู้เสียภาษีอากรของไทย. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 159-189. (TCI 1, ACI)
- พ.ศ. 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีและมาตรการทางภาษีของประเทศไทย แหล่งทุน: งบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2566
- พ.ศ. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โครงการวิจัย เรื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2565
- พ.ศ. 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษี: ข้อเสนอการจัดทำกฎบัตรผู้เสียภาษีของไทย  แหล่งทุน: งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2563
- พ.ศ. 2563 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แหล่งทุน: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2563
- พ.ศ. 2562 An Analysis of Fairness in Tax Dispute Resolution Processes in Thailand and Proposal for Policy and Legislative Reform (The research in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy)
- พ.ศ. 2554 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกำหนดราคาโอนโดยการทำข้อตกลงกำหนดราคาล่วงหน้า (Advance Pricing Arrangement (APA): A Solution to the Problem of Transfer Pricing) แหล่งทุน: งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554
- พ.ศ. 2550 บทความวิชาการ เรื่อง “The right to self-defence of battered women who were assaulted by their violent partners” (2007) วารสารรพี 49, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 140-151.
งานบริการทางวิชาการ
- พ.ศ. 2554 วิทยากรรับเชิญบรรยายในรายวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2554)
-

พ.ศ. 2553 วิทยากรรับเชิญบรรยาย หัวข้อ "การประกันคุณภาพกับวงจร PDCA" มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2553)

-

พ.ศ. 2551 วิทยากรรับเชิญบรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการลงพื้นที่ศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2551)

-

พ.ศ. 2551 ผู้ดำเนินรายการ “กฎหมายน่ารู้” ทาง FM. 107.25 สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2550-2551)

ประชุม/อบรม/สัมมนา
-

พ.ศ. 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คคีชำนัญพิเศษ แผนกคดีภาษีอากร ปี 2565

- พ.ศ. 2564 อบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564: หลักสูตร Outcome-Based Education (OBE): รุ่นที่ 8
- พ.ศ. 2559 12th International Conference on Tax Administration, Sydney Australia, 31 March–1 April 2016
- พ.ศ. 2559 28th Australasian Tax Teachers Association Conference, Sydney Australia, 20-22 January 2016 (presented: “Evaluating tax dispute resolution processes: The theoretical framework”)
- พ.ศ. 2559 UNSW Business School Research Fair 2016, UNSW Business School, UNSW, Sydney Australia, 26 September 2016 (presented poster: Tax dispute resolution processes: A comparative study between the Australian and Thai systems)
- พ.ศ. 2558 East Meets West Research Workshop, UNSW Business School, UNSW, Sydney Australia, 21 October 2015 (presented: The tax dispute resolution system in Thailand: How can tax disputes between The Revenue Department and taxpayers be resolved?)
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
-

พ.ศ. 2564 บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564