ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ
Asst.Prof. Jukkrit Sathapanasiri
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1708
e-mail : jukkrits@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ, 2547
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
- 2563, รางวัล “ผลงานดีเด่น Oral Presentation กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์” จากงานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16
- 2563, รางวัล “อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” โครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 อาจารย์ต้นแบบฯ
- 2556, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
- 2554, ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- 2545, รางวัล “นิสิตดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์” คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ธันวาคม พ.ศ. 2563 - มีนาคม พ.ศ. 2565)
- คณะกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2563)
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการผังเมืองประจำจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)
- คณะทำงานศึกษาการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. 2559-2560)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. 2559)
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2556 – 2559)
- อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พ.ศ. 2551
- ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2551 – 2552
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2550 – 2551
- คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2550 – 2551
- บรรณาธิการ วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2551)
- ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) (พ.ศ. 2550)
- ผู้ช่วยวิจัยโครงการ "ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" (มิถุนายน 2545 - มีนาคม 2546)
- กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย (ส่วนของนิสิต) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2542 - 2544)
การอบรมพิเศษที่สำคัญ
- 2559, หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การ (OA Assessor Training) ด้วยเกณฑ์ EdPEx”, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- 2559, หลักสูตร “การประเมินตนเอง (Self-Assessment: SA) ด้วยเกณฑ์ EdPEx”, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- 2559, Knowledge Management Assessment, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)
- 2559, เกณฑ์ CUPT-QA, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- 2559, เกณฑ์ CUPT-QA ระดับหลักสูตร AUN-QA Tier 2, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- 2559, เกณฑ์ CUPT-QA ระดับหลักสูตร AUN-QA Tier 1, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- 2559, Roadmap to Management Excellence for the 21st Century: FTPI ASP Model รุ่นที่ 2, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)
- 2558, The AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment 2015 (4-Day Course), ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
- 2559, Knowledge Management Assessment, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)
- 2557, หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2557 หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- 2557 หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ ระดับคณะ/สถาบัน ตามระบบ CUPT-QA, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- 2556, หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)
- 2556, หลักสูตร TQA Application Report Writing, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)
- 2556, หลักสูตร TQA Criteria, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)
- 2553, หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- 2553, หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์, สมาคมนักวิจัย
- 2552, หลักสูตร การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2551, หลักสูตร อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานบริการด้านวิชาการ (โครงการที่ปรึกษา)
- พ.ศ. 2564 - 2565, “โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) เกาะภูเก็ต”, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- พ.ศ. 2564 - 2565, “โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่”, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- พ.ศ. 2563 - 2564, “โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก”, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- พ.ศ. 2563 - 2564, “โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response)”, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- พ.ศ. 2562 – 2563, “โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน”, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- พ.ศ. 2562 – 2563, “โครงการศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปรับปรุงคลองยม – น่าน จังหวัดสุโขทัย”, กรมชลประทาน
- พ.ศ. 2562 – 2563, “โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง”, สำนักงานทรัพยาการน้ำแห่งชาติ
- พ.ศ. 2561 – 2562, “โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า”, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- พ.ศ. 2561 – 2562, “โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความ เป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน”, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- พ.ศ. 2561, “โครงการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม: ร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมุนเวียนเพื่อการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร”, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- พ.ศ. 2561, “โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์”, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- พ.ศ. 2560 – 2561, “โครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพื่อตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร”, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
งานบริการด้านวิชาการ (การเป็นวิทยากรภายนอก)
- 2563, วิทยากรอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากหลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” ณ สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยการยาสูบแห่งประเทศไทย
- 2562, วิทยากรบรรยาย “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย” จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- 2562, วิทยากรบรรยาย “การประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา” ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
- 25662, วิทยากรบรรยาย “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
- 2562, วิทยากรอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากหลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” ณ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ จัดโดยการยาสูบแห่งประเทศไทย
- 2560, วิทยากรบรรยาย “EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” จัดโดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2559, วิทยากรบรรยาย “การจัดการความรู้ (KM)” จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์ เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
- 2559, วิทยากรบรรยาย “เกณฑ์ CUPT-QA” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- 2559, วิทยากร “เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับภูมิภาคฯ” จัดโดยสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
- 2554, วิทยากร บรรยายหัวข้อ "กระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมาย" ในหลักสูตร "หลักกระบวนการยุติธรรม" (ภูมิภาค) จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม
- 2553, วิทยากรรับเชิญบรรยายในรายวิชา "การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา" จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
- 2552, วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
- 2552, วิยากร บรรยายหัวข้อ "องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550" จัดโดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- 2550, วิทยากรในการเสวนา วิทยากรรับเชิญ เวทีเสวนาเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ" ในโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านประชาธิปไตย ปี 2550” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ (2563) “ถอดบทเรียนปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”, นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16.
- พ.ศ. 2562, “ปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”, กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2562, โครงการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ เมื่อมีการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- พ.ศ. 2555 “รัฐธรรมนูญนิยมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”, กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
- จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ, “เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาไทย” วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- 2553, "หลักปัญหาทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา", กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย "การกระทำทางรัฐบาล: ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ", สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย "การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศโดยกระบวรการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อกำหนดเขตและรูปแบบที่เหมาะสมของกองทุนการปรับตัวในการประกันความเสียหายของผลผลิตข้าวจากอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดกำแพงเพชร (2551-2552)", สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- บทความ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จุลสาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต เรื่อง "การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำพิพากษาของศาล : Review of constitutionality of court judgment"