ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
Asst.Prof.Jintana Phanomchaichayawat
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1710
e-mail : jintanapo@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554-2557
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552-2553
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2540-2546
- ที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดร.ปานปรีย์ พหิธานุกูร 2542
งานวิจัย
- พ.ศ. 2562 มาตรการทางกฎหมายที่ส่งเสริมผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ : พื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- พ.ศ. 2562 นโยบายการกำหนดสิทธิในการส่งและรับสัญญาณและการเข้าตลาดของดาวเทียมต่างชาติ (นักวิจัยร่วม)
- พ.ศ. 2559 กลไกทางกฎหมายที่สำคัญในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและการกำกับกิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (หัวหน้านักวิจัยด้านกฎหมาย)
- พ.ศ. 2554 กลไกทางกฎหมายที่สำคัญในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและการกำกับกิจการโทรคมนาคม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 : ศึกษากรณีประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1993 (หัวหน้านักวิจัยด้านกฎหมาย)
- พ.ศ. 2540 จัดทำแผนหลักในการพัฒนากฎหมายเชิงพาณิชยนาวีและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง (นักวิจัยร่วม)
- พ.ศ. 2540 กรอบระเบียบว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อศึกษาหาความเหมาะสมในการกำหนดมาตรฐานน้ำหนักรถบรรทุก เปรียบเทียบกรณีศึกษาประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป (นักวิจัยร่วม)
- พ.ศ. 2539 ศึกษาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประเภทการผลิต ซ่อมและการอัดแบตเตอรี่ (หัวหน้า นักวิจัยด้านกฎหมาย)
- พ.ศ. 2539 ศึกษาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมเหตุรำคาญ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประเภทการผลิต และการสะสมปุ๋ย (หัวหน้านักวิจัย ด้านกฎหมาย)
- พ.ศ. 2539 ศึกษาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประเภทกิจการสวนสนุกและตู้เกมส์ (หัวหน้านักวิจัย ด้านกฎหมาย)
- พ.ศ. 2539 ศึกษาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประเภทการผลิต การสะสมและการขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง (หัวหน้านักวิจัยด้านกฎหมาย)
- พ.ศ. 2539 ศึกษาและพัฒนาแนวทางควบคุม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเหตุรำคาญและอุบัติภัยจากมลพิษในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และนิคมอุตสาหกรรม (หัวหน้านักวิจัยด้านกฎหมาย)
- พ.ศ. 2538 กรอบและข้อเสนอแนะกฎหมายในการกำกับควบคุมดูแลการให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (ผู้ช่วยวิจัย)
- พ.ศ. 2538 แนวทางการพัฒนากฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (ผู้ช่วยวิจัย)
บทความวิจัย
- กลไกทางกฎหมายที่สำคัญในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและการกำกับกิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 : วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560, หน้า 827-835
บทความวิชาการ
- การจัดการคลื่นความถี่วิทยุในศตวรรษที่ 21, หนังสือวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 2542, กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิสคอมเซ็นเตอร์, หน้า 70-83
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- อาจารย์รับเชิญสอนหัวข้อ “สัมมนากฎหมายการแพทย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ในรายวิชา 499602 “เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์” หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน
- อาจารย์รับเชิญสอนหัวข้อ “กฎหมายการแพทย์” ในรายวิชา “การแพทย์วิชาชีพ (Good Medical Practice 2 ; PD II)” หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558
- อาจารย์รับเชิญสอนหัวข้อ “กฎหมายกับความเป็นส่วนตัวของชีวิต” มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน
- อาจารย์รับเชิญสอนหัวข้อ “กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพยาบาล” คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน
- ผู้ประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2549 – พ.ศ.2559
- อาจารย์บรรยายพิเศษ “การพัฒนาคุณภาพระดับประเทศและระดับอาเซียน” คณะสาธารณสุข ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงตำรา หนังสือ กฎหมายโทรคมนาคม, กรุงเทพ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน, มีนาคม 2560
ประชุม/อบรม/สัมมนา
- อบรมผู้ประเมินเกณฑ์คุณภาพระดับอาเซียน Tier I และ Tier II ตามเกณฑ์คุณภาพระดับอาเซียน(AUNQA) ณ กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์
- อบรมขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2557)
- อบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” รุ่นที่ 14 (มกราคม 2561)